Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
14105-09-202244/507/22/VIUchwała w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Banie Mazurskie na lata 2021-2030”Uchwały ZarząduObowiązujący
14205-09-202244/508/22/VIUchwała w sprawie wykreślenia kandydata na eksperta z Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
14305-09-202244/509/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 34/384/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 12 lipca 2022 r., w sprawie wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach naboru w trybie nadzwyczajnym nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz zatwierdzenie Listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
14405-09-202244/518/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Nr 61/867/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w OlsztynkuUchwały ZarząduObowiązujący
14505-09-202244/520/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Nr 41/459/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieUchwały ZarząduObowiązujący
14605-09-202244/517/22/VIUchwała Zmieniająca uchwałę Nr 32/456/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
14705-09-202244/513/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Nr 37/507/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieUchwały ZarząduObowiązujący
14805-09-202244/521/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Nr 47/678/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 października 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w StębarkuUchwały ZarząduObowiązujący
14905-09-202244/516/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Nr 56/779/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
15005-09-202244/519/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Nr 59/1127/18/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we FromborkuUchwały ZarząduObowiązujący
15131-08-202243/506/22/VIUchwała w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskimUchwały ZarząduObowiązujący
15230-08-2022XLI/615/22Uchwała w sprawie skargi na Zarząd Dróg Wojewódzkich w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
15330-08-2022XLI/613/22Uchwała w sprawie wniosku o zmianę regulacji prawnych dotyczących Hartowieckiego Obszaru Chronionego KrajobrazuUchwały SejmikuObowiązujący
15430-08-2022XLI/609/22Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały SejmikuObowiązujący
15530-08-2022XLI/608/22Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037Uchwały SejmikuObowiązujący
15630-08-2022XLI/610/22Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu "Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur" w 2022 r.Uchwały SejmikuObowiązujący
15730-08-2022XLI/616/22Uchwała w sprawie skargi na Sejmik Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
15830-08-2022XLI/612/22Uchwała w sprawie wniosku o zmianę regulacji prawnych dotyczących Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-MrągowskichUchwały SejmikuObowiązujący
15930-08-2022XLI/614/22Uchwała w sprawie wniosku o zmianę regulacji prawnych dotyczących Parku Krajobrazowego Wysoczyzny ElbląskiejUchwały SejmikuObowiązujący
16030-08-2022XLI/606/22Uchwała w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Miasto Elbląg, po obniżonej cenie za kwotę 1,00 zł, nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Junaków 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1031/6 w obrębie 22 m. Elbląg, o powierzchni 0,5535 haUchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 141-160 z 14,748 rekordów.