Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712019-02-2610/128/19/VIUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Robertowi Szewczykowi – Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko - Mazurskiego związanych z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z Pomocy Technicznej, Działanie 12.3 Działania informacyjne i promocyjneObowiązujący
722013-02-2510/129/13/IVRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym: z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r.Obowiązujący
732016-02-1610/129/16/VOgłoszenie konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-004/16 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursoweZmieniony
742019-02-2610/129/19/VIUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Robertowi Szewczykowi – Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania w imieniu Województwa Warmińsko - Mazurskiego oświadczeń woli związanych z realizacją Umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/104/14 z dnia 24.06.2014r.Obowiązujący
752013-02-2510/130/13/IVRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013 w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwamiObowiązujący
762016-02-1610/130/16/VOgłoszenie konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-005/16 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.Zmieniony
772019-02-2610/130/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykup działki 33/5 obr. Kopina, gmina PasłękObowiązujący
782013-02-2510/131/13/IVRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2013Obowiązujący
792016-02-1610/131/16/VPowołanie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.Zmieniony
802013-02-2510/132/13/IVZatwierdzenie sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.Obowiązujący
Strona 8 z 1319