Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712019-09-2345/643/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
722019-09-2345/648/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 10/111/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznychObowiązujący
732019-09-2345/652/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 17/352/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
742019-09-2345/651/19/VIUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17 z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
752019-09-1744/633/19/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jakubowi Masiarzowi, zatrudnionemu na stanowisku Starszego specjalisty ds. ochrony przyrody w Mazurskim Parku Krajobrazowym, do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu nr RPWM.05.03.00-28-0007/18 pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznejObowiązujący
762019-09-1744/637/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody, na nabycie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Nr 2 m. Morąg woj. warmińsko-mazurskiego oznaczonej numerami działek: 833/1 i 820/9 o łącznej powierzchni 0,4461 haZmieniony
772019-09-1744/625/19/VIUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowania projektów w konkursie nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17 z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
782019-09-1744/630/19/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 39/553/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku, w sprawie wskazania przedstawicieli Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu komisji konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w OlsztynieObowiązujący
792019-09-1744/622/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 58/1080/18/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
802019-09-1744/623/19/VIUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowania projektów w konkursie nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 z zakresu Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat A) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
Strona 8 z 1242