Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712020-05-2522/303/20/VIUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko- Mazurskiego za 2019 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta dla Sejmiku i Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z badania rocznego sprawozdania finansowego.Obowiązujący
722020-05-2522/295/20/VIUchwała w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz oddania w użytkowanie wieczysteObowiązujący
732020-05-2522/288/20/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów odnośnie projektu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 pn.:„Mazurska Pętla Rowerowa/Etap II”, umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo RPO WiM 2014-2020Obowiązujący
742020-05-2522/292/20/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko -Mazurskiego Nr 14/194/20/VI z dnia 30 marca 2020 r. sprawie zatwierdzenia planu podziału środków z dochodów budżetu województwa za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w 2020 roku.Obowiązujący
752020-05-2522/282/20/VIUchwała w sprawie odwołania upoważnienia Ewy Alicji Granackiej pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie do określonych czynności udzielonego Uchwałą nr 54/728/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z 29 października 2013 r.Obowiązujący
762020-05-2522/290/20/VIUchwała w sprawie dofinansowania w 2020 roku, ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.Obowiązujący
772020-05-2522/275/20/VIUchwała w sprawie: przyjęcia Stanowiska w sprawie zmian Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
782020-05-2522/276/20/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
792020-05-2121/273/20/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, w ramach działań w obszarze aktywności fizycznej.Obowiązujący
802020-05-1921/271/20/VIUchwała w sprawie umorzenia części należności Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
Strona 8 z 1293