Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
12105-05-200930/321/09/IIIZmiana Uchwały Nr 70/392/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z późniejszymi zmianamiUchwały ZarząduZmieniony
12208-02-20107/122/10/IIIDofinansowanie operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WNDRPWM. 08.00.00-28-07/10 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA-RPWM.08.00.00-28-07/10-00 Uchwały ZarząduZmieniony
12305-02-20087/39/08/IIIPrzyjęcie Regulaminu wyłaniania ekspertów regionalnych do przeprowadzania oceny merytorycznej projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.Uchwały ZarząduZmieniony
12412-10-200964/745/09/IIIUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/09/1.1.6 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Uchwały ZarząduZmieniony
12520-05-200827/253/08/IIIZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) do konkursu 01/08/1.1.7.Uchwały ZarząduZmieniony
12631-07-200841/409/08/IIIDokonanie zmiany Uchwały Nr 7/38/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu ogłaszania konkursów na rok 2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z późniejszymi zmianami.Uchwały ZarząduZmieniony
12716-02-2015IV/113/15Przekazanie środków z funduszy europejskich oraz udzielenie pomocy finansowej Partnerom Projektu na zakup nieruchomości oraz na wydatki związane z ich zakupem w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińskomazurskie” PO RPW 2007-2013Uchwały SejmikuZmieniony
12813-02-20188/142/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduZmieniony
12927-02-201811/191/18/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejskiUchwały ZarząduZmieniony
13019-04-2011VI/111/11Nadanie Statutu Muzeum Mikołaja Kopernika we FromborkuUchwały SejmikuZmieniony
13127-11-201856/1057/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduZmieniony
13228-12-2016XXIII/524/16Uchwała w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022Uchwały SejmikuZmieniony
13312-11-201257/754/12/IVPowołania Zespołu do spraw monitoringu i ewaluacji Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016.Uchwały ZarząduZmieniony
13407-07-201535/374/15/VZmiana uchwały Nr 63/838/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie Uchwały ZarząduZmieniony
13513-03-201813/259/18/VUchwała w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Gołębiowskiemu – zatrudnionemu na stanowisku głównego specjalisty w Biurze ds. Certyfikacji w Departamencie Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do podejmowania czynności w zakresie realizacji zadań Instytucji Certyfikującej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Uchwały ZarząduZmieniony
13628-12-2018III/49/18Uchwała w sprawie powołania rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącymUchwały SejmikuZmieniony
13713-02-20188/144/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Uchwały ZarząduZmieniony
13829-12-201776/1257/17/VUchwała w sprawie powierzenia Panu Henrykowi Szkopowi obowiązków Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.Uchwały ZarząduZmieniony
13915-09-200958/686/09/IIIZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/09/1.1.4 wraz z załącznikamiUchwały ZarząduZmieniony
14014-06-201029/564/10/IIIZmiana uchwały nr 56/656/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 września 2009 r., w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działania 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałania 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu 01/08/5.2.1 zmienionej Uchwałami: Nr 57/674/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 września 2009 r., Nr 68/793/09/III z dnia 3 listopada 2009 r., Nr 70/807/09/III z dnia 10 listopada 2009 r. Nr 8/138/10/III z dnia 15 lutego 2010r. oraz Nr 23/454/10/III z dnia 11 maja 2010 rUchwały ZarząduZmieniony
Wyświetlone 121-140 z 14,863 rekordów.