Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
12130-08-2022XLI/619/22Uchwała w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
12230-08-2022XLI/618/22Uchwała w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko- MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
12330-08-2022XLI/605/22Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 uchwalonego uchwałą nr XXIII/523/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 rUchwały SejmikuObowiązujący
12430-08-2022XLI/606/22Uchwała w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Miasto Elbląg, po obniżonej cenie za kwotę 1,00 zł, nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Junaków 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1031/6 w obrębie 22 m. Elbląg, o powierzchni 0,5535 haUchwały SejmikuObowiązujący
12530-08-2022XLI/614/22Uchwała w sprawie wniosku o zmianę regulacji prawnych dotyczących Parku Krajobrazowego Wysoczyzny ElbląskiejUchwały SejmikuObowiązujący
12630-08-2022XLI/604/22Uchwała w sprawie uchwalenia „Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026”Uchwały SejmikuObowiązujący
12730-08-2022XLI/607/22Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/496/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowymUchwały SejmikuObowiązujący
12830-08-2022XLI/617/22Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do prac w składzie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
12930-08-2022XLI/611/22Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na radnego województwa warmińsko-mazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
13029-08-202242/500/22/VIUchwała w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursoweUchwały ZarząduObowiązujący
13129-08-202242/492/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
13229-08-202242/501/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 40/445/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe poprzez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20Uchwały ZarząduObowiązujący
13329-08-202242/495/22/VIUchwała w sprawie: opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030”Uchwały ZarząduObowiązujący
13429-08-202242/499/22/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (Schemat A) poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Uchwały ZarząduZmieniony
13529-08-202242/498/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 9/106/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (Schemat A).Uchwały ZarząduObowiązujący
13629-08-202242/496/22/VIUchwała w sprawie: przyjęcia inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko‐mazurskiego pn. „Zdrowe Życie”Uchwały ZarząduObowiązujący
13729-08-202242/502/22/VIUchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą Usługa Tłumacza Języka Migowego szansą na samodzielne funkcjonowanie osób Głuchych i słabosłyszących będącego przedmiotem oferty złożonej przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
13829-08-202242/493/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
13929-08-202242/494/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
14029-08-202242/497/22/VIUchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Łukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg – Bramka, etap III odcinek Florczaki - Łukta ” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 121-140 z 14,709 rekordów.