Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
10129-11-2022XLIV/636/22Uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Zachód Uchwały SejmikuObowiązujący
10229-11-2022XLIV/645/22Uchwała w sprawie powołania rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącymUchwały SejmikuObowiązujący
10329-11-2022XLIV/643/22Uchwała w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
10429-11-2022XLIV/646/22Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/531/22 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022Uchwały SejmikuObowiązujący
10529-11-2022XLIV/639/22Uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Ruciane-NidaUchwały SejmikuObowiązujący
10628-11-202259/693/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia biegłego rewidenta, celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie za rok 2022 oraz rok 2023Uchwały ZarząduObowiązujący
10728-11-202259/690/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 34/384/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 12 lipca 2022 r., w sprawie wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach naboru w trybie nadzwyczajnym nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz zatwierdzenie Listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
10828-11-202259/684/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Uchwały ZarząduObowiązujący
10928-11-202259/688/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 44/907/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
11028-11-202259/685/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
11128-11-202259/686/22/VIUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/22 z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
11228-11-202259/687/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 57/653/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
11328-11-202259/691/22/VIUchwała w sprawie przyjęcia do stosowania procedury KP-611-406-ARiMR/3/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” i „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014 – 2020 w zakresie wykonywania zadań Agencji Płatniczej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
11428-11-202259/689/22/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/23 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (Schemat A)Uchwały ZarząduObowiązujący
11522-11-202258/678/22/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na doręczanie Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego drogą elektroniczną zawiadomień o zwołaniu Zgromadzeń Wspólników spółki Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie wraz z dokumentacją objętą porządkiem obrad, w której Województwo Warmińsko-Mazurskie posiada udziałyUchwały ZarząduObowiązujący
11622-11-202258/673/22/VIUchwała w sprawie przyjęcia projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i MazurUchwały ZarząduObowiązujący
11722-11-202258/672/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Listy projektów do dofinansowania oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Działania 12.3 „Działania informacyjne i promocyjne”, złożonych w odpowiedzi na nabór Nr RPWM.12.03.00-IZ.00-28-001/22Uchwały ZarząduObowiązujący
11822-11-202258/675/22/VIUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/22 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
11922-11-202258/681/22/VIUchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Forum TurystykiUchwały ZarząduObowiązujący
12022-11-202258/670/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Listy projektów do dofinansowania oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Działania 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”, złożonych w odpowiedzi na nabór Nr RPWM.12.01.00-IZ.00-28-001/22Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 101-120 z 14,844 rekordów.