Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512018-02-2711/199/18/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włącznie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk .Zmieniony
522015-07-0735/375/15/VZmiana uchwały Nr 11/98/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu Zmieniony
532016-10-3158/991/16/VUchwała w sprawie udzielenia Bożenie Konkol, dyrektorowi Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej, pełnomocnictwa szczególnego do jednoosobowego działaniaZmieniony
542017-06-0635/476/17/VUchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie IławeckimZmieniony
552015-05-27VII/172/15Udzielenie pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2015 roku oraz zatwierdzenia wzoru umowy o dofinansowanieZmieniony
562012-11-1257/759/12/IVUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/12/1.1.7 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji nowych technologiiZmieniony
572013-12-30XXXIII/645/13Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2039Zmieniony
582008-12-30XXV/480/08Udział Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Programie „Moje boisko Orlik 2012” oraz udzielenia w 2009 r. pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego biorącym udział w tym Programie.Zmieniony
592008-06-0331/298/08/IIIUstalenie przewidywanej kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów wybieranych w drodze konkursów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na wszystkie działania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 2008 rokZmieniony
602018-03-2014/285/18/VUchwała w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym odnośnie dwóch projektów Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo”, umieszczonych w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa RPO WiM 2014-2020Zmieniony
Strona 6 z 1293