Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
8125-02-201310/132/13/IVZatwierdzenie sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.Uchwały ZarząduObowiązujący
8216-02-201610/132/16/VPowołanie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.Uchwały ZarząduZmieniony
8326-02-201910/132/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019 r., w odniesieniu do ofert złożonych w I terminie.Uchwały ZarząduObowiązujący
8425-02-201310/133/13/IVZmiana Uchwały Nr 8/85/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyznania w 2013 r. stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowymUchwały ZarząduObowiązujący
8516-02-201610/133/16/VUdzielenie pełnomocnictwa Panu Michałowi Opieczyńskiemu – Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetów Inwestycyjnych.Uchwały ZarząduUnieważniony
8626-02-201910/133/19/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Konkol- Dyrektor Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, do zawarcia umowy użyczenia terenu położonego wokół Szkoły na działce o nr ewidencyjnym 233/9, z Gminą - Miasto Elbląg na potrzeby realizacji projektu RPWM.4.3.1-28-0029/17 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”Uchwały ZarząduObowiązujący
8725-02-201310/134/13/IVPrzyznanie nagród pieniężnych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportoweUchwały ZarząduObowiązujący
8816-02-201610/134/16/VUdzielenie pełnomocnictwa Pani Marii Joannie Pietrukaniec – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetów Inwestycyjnych.Uchwały ZarząduUnieważniony
8925-02-201310/135/13/IVUstalenie warunków przygotowania do realizacji projektu indywidualnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta” wchodzącego w skład „Programu usprawnienia powiązania komunikacyjnego w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach osi priorytetowej nr 5. „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, działania 5.1. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny”, poddziałania 5.1.6. „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny”, kategorii interwencji 23 – drogi regionalne i lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i objętego Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Uchwały ZarząduZmieniony
9016-02-201610/135/16/VUdzielenie pełnomocnictwa Pani Katarzynie Smólczyńskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetów Inwestycyjnych.Uchwały ZarząduUnieważniony
9125-02-201310/136/13/IVUstalenie warunków przygotowania do realizacji projektu indywidualnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ – Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka” wchodzącego w skład „Programu usprawnienia powiązania komunikacyjnego w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach osi priorytetowej nr 5. „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, działania 5.1. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny”, poddziałania 5.1.6. „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny”, kategorii interwencji 23 – drogi regionalne i lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i objętego Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Uchwały ZarząduZmieniony
9216-02-201610/136/16/VWyrażenie zgody Mazurskiemu Parkowi Krajobrazowemu, na zawarcie umowy użyczenia na okres 8 lat na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 70, o powierzchni 0,1200 ha, położonej w obrębie Krutyń, gmina Piecki, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1M/00008338/5Uchwały ZarząduObowiązujący
9325-02-201310/137/13/IVZmiana Uchwały Nr 56/1077/10/III z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków przygotowania do realizacji projektu indywidualnego pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku gr. województwa – Susz wraz z m. Susz” wchodzącego w skład „Programu usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach osi priorytetowej nr 5. „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, działania 5.1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny”, poddziałania 5.1.6 „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny”, kategorii interwencji 23 – drogi regionalne i lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013objętego Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
9416-02-201610/137/16/VPowołanie Komisji Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 do oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach: 1) Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; 2) Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym; 3) Działania 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów w ramach ww. działań i poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.Uchwały ZarząduObowiązujący
9525-02-201310/138/13/IVZmiana Uchwały Nr 64/865/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/12/4.2Uchwały ZarząduObowiązujący
9616-02-201610/138/16/VRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2016.Uchwały ZarząduObowiązujący
9725-02-201310/139/13/IVZmiana Uchwały nr 8/98/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12.02.2013 r., w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/13/1.1.3 wraz z załącznikamiUchwały ZarząduObowiązujący
9816-02-201610/139/16/VZmiana uchwały Nr 3/17/16/V z dnia 18 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu nr RPWM.11.03.01-IZ.00-28-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznejUchwały ZarząduObowiązujący
9925-02-201310/140/13/IVZmiana Uchwały Nr 45/562/09/III Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 13 lipca 2009 r. z późn. zm. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 w ramach Osi Priorytetowej 2- Turystyka Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/08/2.1.1Uchwały ZarząduObowiązujący
10016-02-201610/140/16/VRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2016Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 81-100 z 14,844 rekordów.