Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412020-08-2539/517/20/VIUchwała w sprawie wskazania kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie.Obowiązujący
422020-08-2539/521/20/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rokObowiązujący
432020-08-2539/515/20/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2020 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychObowiązujący
442020-08-2539/511/20/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
452020-08-2539/518/20/VIUchwała w sprawie powołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w ReszluObowiązujący
462020-08-2539/513/20/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 33/452/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28- 001/20 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk.Obowiązujący
472020-08-2539/514/20/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów (KOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 (RPO WiM 2014−2020) do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk dla konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.05- IZ.00-28-001/20 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy KOP w ramach ww. konkursu wraz z załącznikami.Obowiązujący
482020-08-2539/510/20/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
492020-08-2539/509/20/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
502020-08-18XVIII/333/20Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok.Obowiązujący
Strona 5 z 1314