Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
6110-10-202250/587/22/VIUchwała w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego jest podmiotem tworzącym, na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowiaUchwały ZarząduObowiązujący
6210-10-202250/585/22/VIUchwała w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Olsztynie do działania w imieniu i na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach inwestycji pn. „Budowa nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie”Uchwały ZarząduObowiązujący
6310-10-202250/586/22/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
6410-10-202250/580/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stawek wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w ocenie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
6510-10-202250/582/22/VIUchwała w sprawie wyrażenia opinii o zgodności projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Iławy” z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego i strategią rozwoju województwa „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” Uchwały ZarząduObowiązujący
6604-10-202249/564/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 34/384/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 12 lipca 2022 r., w sprawie wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach naboru w trybie nadzwyczajnym nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz zatwierdzenie Listy projektów wybranych do dofinansowania (z późn. zm.).Uchwały ZarząduObowiązujący
6704-10-202249/575/22/VIUchwała w sprawie zaopiniowania w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ełk na lata 2022- 2037”Uchwały ZarząduObowiązujący
6804-10-202249/574/22/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Wittbrodtowi, Dyrektorowi Mazurskiego Parku Krajobrazowego, do działania w ramach przygotowania i realizacji projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk wodnych oraz od wód zależnych w Europie północno-wschodniej”Uchwały ZarząduObowiązujący
6904-10-202249/578/22/VIUchwała w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2022 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
7004-10-202249/577/22/VIUchwała w sprawie wyrażenie zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej od Gminy Miasto Elbląg, po obniżonej cenie za kwotę 1,00 zł, nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Elblągu przy ul. Saperów 14F, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 233/10 w obrębie nr 18 m. Elbląg, o powierzchni 0,1874 haUchwały ZarząduObowiązujący
7104-10-202249/576/22/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Warmińsko – Mazurskiemu Centrum Chorób Płuc w Olsztynie, na przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy Panu Romanowi Formela prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FORMEL Roman Formela do dnia 31.12.2022 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
7227-09-2022XLII/623/22Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej nr 521 Bronowo – Susz na terenie gminy i miasta SuszUchwały SejmikuObowiązujący
7327-09-2022XLII/620/22Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu „Ocena sytuacji na rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w I półroczu 2022 roku.”Uchwały SejmikuObowiązujący
7427-09-2022XLII/622/22Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały SejmikuObowiązujący
7527-09-2022XLII/621/22Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037Uchwały SejmikuObowiązujący
7627-09-2022XLII/624/22Uchwała w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzeniaUchwały SejmikuObowiązujący
7726-09-202248/556/22/VIUchwała w sprawie powołania przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w województwie warmińsko – mazurskimUchwały ZarząduObowiązujący
7826-09-202248/ 555/22/VIUchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą „Świadczenie usług w Centrum Pomocy Uchodźcom w Olsztynie” będącego przedmiotem oferty złożonej przez CARITAS Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Kościoła Grekokatolickiego w Olsztynie w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
7926-09-202248/551/22/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.07.02.01 IZ.00 28 001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF ZIT Olsztyna, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduZmieniony
8026-09-202248/557/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 6/57/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 oraz w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 61-80 z 14,713 rekordów.