Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
4112-04-201622/354/16/VUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rokUchwały ZarząduObowiązujący
4215-03-201616/256/16/VUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.Uchwały ZarząduObowiązujący
4311-08-201540/440/15/VUchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Warmińsko–Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie z Filią w Olecku na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
4416-02-201610/132/16/VPowołanie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.Uchwały ZarząduZmieniony
4531-03-201619/324/16/VUchwała w sprawie wskazania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie do pełnienia w imieniu i na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego roli Beneficjenta do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa.Uchwały ZarząduObowiązujący
4611-08-201540/439/15/VUchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Warmińsko–Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
4731-03-201619/325/16/VUchwała w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w postępowaniach związanych z realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa.Uchwały ZarząduObowiązujący
4819-10-201555/593/15/VUchwała w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłku pieniężnego dla nauczycieli oraz nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Uchwały ZarząduObowiązujący
4931-03-201619/326/16/VUchwała w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w czasie nieobecności Dyrektora ZDW oraz reprezentowania Województwa Warmińsko- Mazurskiego w postępowaniach związanych z realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa.Uchwały ZarząduObowiązujący
5021-01-20165/36/16/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej”, „Realizacja programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej, w tym: Projekt „Umiem pływać”, Program „Multisport” oraz Program „Mały Mistrz””, „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast”, „Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego”, „Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016. Uchwały ZarząduObowiązujący
5131-03-201619/327/16/VUchwała w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego i wykonywania czynności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizowane Projekty, których Zamawiającym będzie Województwo Warmińsko-Mazurskie.Uchwały ZarząduObowiązujący
5208-03-201614/239/16/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego od Gminy OleckoUchwały ZarząduObowiązujący
5329-03-201618/317/16/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, na wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku A- garaże na potrzeby zespołów wyjazdowych pogotowia ratunkowego oraz budynku B – zaplecza technicznego WSPR na potrzeby administracji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia zlokalizowanych, na nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Pstrowskiego 28B w Olsztynie będącej w nieodpłatnym użytkowaniu przez WSPRUchwały ZarząduObowiązujący
5407-07-201535/384/15/VUchwała w sprawie udzielenia dyrektorowi Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie pełnomocnictwa do jednoosobowego działania.Uchwały ZarząduObowiązujący
5529-03-201618/318/16/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas określony Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu lokalu użytkowego o powierzchni 497 m², znajdującego się w budyn-ku położonym w Elblągu przy ul. Browarnej 79, 79A, 80, 81Uchwały ZarząduObowiązujący
5609-02-20168/86/16/VUchwała w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do Arkusza Organizacji Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie na rok szkolny 2015/2016.Uchwały ZarząduObowiązujący
5719-01-20164/32/16/VSporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyUchwały ZarząduObowiązujący
5821-03-201617/261/16/VUchwała w sprawie zmiany numeracji dróg gminnych na terenie województwa Warmińsko - MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
5929-01-20166/62/16/VUdzielenie upoważnienia pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do określonych czynności.Uchwały ZarząduUchylony
6027-03-201720/236/17/VUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 41-60 z 14,709 rekordów.