Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
2129-12-2022XLV/665/22Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XI/179/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.Uchwały SejmikuObowiązujący
2229-12-2022XLV/669/22Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2023Uchwały SejmikuObowiązujący
2329-12-202265/763/22/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały ZarząduObowiązujący
2429-12-2022XLV/663/22Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas określony kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcamiUchwały SejmikuObowiązujący
2529-12-2022XLV/664/22Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/58/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
2629-12-2022XLV/657/22Uchwała w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rokUchwały SejmikuObowiązujący
2729-12-2022XLV/666/22Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Olsztyńskiemu, Bartoszyckiemu, Ełckiemu, Oleckiemu, Nowomiejskiemu, Działdowskiemu, Piskiemu, Iławskiemu, Gołdapskiemu, Giżyckiemu, Mrągowskiemu, Ostródzkiemu oraz Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 roku prowadzenia Powiatowych Bibliotek Pedagogicznych oraz Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku WarmińskimUchwały SejmikuObowiązujący
2829-12-2022XLV/660/22Uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy RominckiejUchwały SejmikuObowiązujący
2929-12-2022XLV/654/22Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037Uchwały SejmikuObowiązujący
3029-12-2022XLV/659/22Uchwała w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy RominckiejUchwały SejmikuObowiązujący
3129-12-2022XLV/661/22Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
3229-12-2022XLV/656/22Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037Uchwały SejmikuObowiązujący
3329-12-2022XLV/662/22Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/496/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowymUchwały SejmikuObowiązujący
3429-12-2022XLV/658/22Uchwała w sprawie wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowegoUchwały SejmikuObowiązujący
3529-12-2022XLV/668/22Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Marszałka Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
3629-12-2022XLV/671/22Uchwała w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
3728-12-202264/750/22/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pana Emila Walendzika – Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, do przekazywania w imieniu Zarządu Województwa jako Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 danych do Komisji Europejskiej o których mowa w art. 42 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
3828-12-202264/749/22/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pani Lidii Wójtowicz – Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, do przekazywania w imieniu Zarządu Województwa jako Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 danych do Komisji Europejskiej, o których mowa w art. 42 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
3928-12-202264/755/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (Schemat B) odnośnie Warmia i Mazury Sp. z o.o. pn.: „Energy Biznes – Farma fotowoltaiczna i pompa ciepła”, umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu Osi Priorytetowej 4. Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
4028-12-202264/762/22/VIUchwała w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2022 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 21-40 z 14,844 rekordów.