Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112020-02-035/67/20/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody, na nabycie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Olsztynie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 88 m. Olsztyn jako działka nr 12/8Obowiązujący
122020-02-035/64/20/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Robertowi Szewczykowi - Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego związanych z realizacją projektu p.n. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, schemat A).Obowiązujący
132020-02-035/65/20/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Piotrowi Burczykowi - Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego związanych z realizacją projektu p.n. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, schemat A).Obowiązujący
142020-01-284/40/20/VIUchwała zmieniająca uchwałę nr 46/662/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027Obowiązujący
152020-01-284/39/20/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
162020-01-284/44/20/VIUchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Policealnej w Ełku” w ramach Osi Priorytetowej nr 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
172020-01-284/41/20/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 44/907/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
182020-01-284/42/20/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 2/13/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.07.02.02-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
192020-01-284/51/20/VIUchwała w sprawie przyznania dotacji celowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 roku.Obowiązujący
202020-01-284/37/20/VIUchwała w sprawie: odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
Strona 2 z 1265