Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1412019-11-1253/732/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
1422019-11-1253/742/19/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
1432019-11-1253/733/19/VIUchwała w sprawie: przyjęcia Opisu funkcji i procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 11)Obowiązujący
1442019-11-1253/740/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem podmiotom zewnętrznym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na czas nieokreślony 3 boksów garażowych zlokalizowanych na działce Nr 44 obręb 23 m. Olsztyn przy ul. Bydgoskiej 23BObowiązujący
1452019-11-1253/735/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.Zmieniony
1462019-11-0552/725/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Nr 15/210/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe (ze zm.)Obowiązujący
1472019-11-0552/726/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia I rundy konkursu otwartego Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/19, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane ocenyObowiązujący
1482019-11-0552/722/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 15/195/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowaObowiązujący
1492019-11-0552/729/19/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/139/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 rokuObowiązujący
1502019-11-0552/724/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia raportu okresowego nr VIII z realizacji w roku 2018 Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku.Obowiązujący
Strona 15 z 1259