Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
26122-03-2016XV/373/16Uchwała w sprawie udzielenia Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury.Uchwały SejmikuObowiązujący
26224-06-2014XXXVIII/783/14Wskazanie przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
26325-11-2015XII/273/15Przyjęcie „Raportu z realizacji Strategii Informatyzacji Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2007-2015 za okres październik 2014 r. – październik 2015 r.”Uchwały SejmikuObowiązujący
26424-09-2013XXX/584/13Przyjęcie informacji o wykonaniu zadań inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury oraz jednostki oświatowe po przyjęciu półrocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. i po rozliczeniu środków niewygasających z upływem 2012 r.Uchwały SejmikuObowiązujący
26531-08-2011IX/174/11Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 rokUchwały SejmikuObowiązujący
26619-04-2011VI/110/11Nadanie Statutu Muzeum Warmii i Mazur w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
26722-02-2011IV/62/11Udzielenie Miastu Olsztyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów organizacji wyjazdu członków Szkolnego Klubu Europejskiego "Nasza Europa" na międzynarodową konferencję NHSMUN - National High School Model United Nations 2011Uchwały SejmikuObowiązujący
26830-12-2008XXV/491/08Wybór przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie upowszechnienia i ochrony praw konsumentów.Uchwały SejmikuObowiązujący
26928-12-2010III/48/10Wybór przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działaniaUchwały SejmikuObowiązujący
27028-10-2015XI/266/15Odmowa uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, dotyczącego Uchwały Nr VII/164/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
27122-03-2016XV/368/16Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania Partnerom projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013 środków trwałych w budowie.Uchwały SejmikuObowiązujący
27228-12-2010III/37/10Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji w latach 2008 - 2009 Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008 - 2011Uchwały SejmikuObowiązujący
27328-10-2013XXXI/609/13Rozpatrzenie Raportu z realizacji Strategii Informatyzacji Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2007-2015 za okres od października 2012 r. do września 2013 r.Uchwały SejmikuObowiązujący
27422-02-2011IV/63/11Przystąpienie do prac nad aktualizacją Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego oraz przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu pracUchwały SejmikuObowiązujący
27522-03-2016XV/365/16Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu „Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku. Monitoring realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2015 rok.”Uchwały SejmikuObowiązujący
27630-04-2014XXXVI/744/14Zmiana uchwały Nr XXVIII/564/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytówUchwały SejmikuObowiązujący
27730-12-2008XXV/481/08Wyrażenie zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego umowy wieloletniej na lata 2008-2010, dotyczącej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, robót budowlanych w nowobudowanym budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.Uchwały SejmikuObowiązujący
27830-12-2008XXV/485/08Zatwierdzenie zmian w statucie Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
27930-09-2014XL/812/14Przyjęcie złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2041 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2014 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskimUchwały SejmikuObowiązujący
28018-02-2020XIV/250/20Uchwała w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Kapituły dokonującej oceny wniosków o stypendia artystyczneUchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 261-280 z 14,863 rekordów.