Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
26108-01-20081/3/08/IIIPowierzenie Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Olsztynie koordynacji działań związanych z opracowaniem Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2008 rok oraz powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Regionalnego Planu Działań na rzecz ZatrudnieniaUchwały ZarząduObowiązujący
26215-01-20082/13/08/IIIUkład wykonawczy budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008Uchwały ZarząduObowiązujący
26315-01-20082/10/08/IIIZaakceptowanie treści Aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 roku, numer: KL/WM/2007/1, w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiUchwały ZarząduObowiązujący
26415-01-20082/11/08/IIIPowołanie Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości Województwa Warmińsko- MazurskiegoUchwały ZarząduZmieniony
26515-01-2008XIV/313/08Zmiany w składzie osobowym Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Uchwały SejmikuObowiązujący
26615-01-2008XIV/312/08Wybór Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Uchwały SejmikuObowiązujący
26715-01-20082/14/08/IIIPrzyjęcie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008Uchwały ZarząduZmieniony
26815-01-20082/12/08/IIIWyrażenie opinii odnośnie zmiany, urzędowej nazwy obiektu fizjograficznegoUchwały ZarząduObowiązujący
26917-01-20083/16/08/IIIPrzyjęcie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wraz z załącznikami stanowiącymi: wzór wniosku o dofinansowanie, wzór instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie, wzór instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie część II – załączniki, wzór listy sprawdzającej, wzór karty oceny formalnej, wzory kart oceny merytorycznej oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu.Uchwały ZarząduUchylony
27017-01-20083/15/08/IIIPrzyjęcie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.Uchwały ZarząduObowiązujący
27122-01-20084/19/08/IIIPrzyjęcie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiejUchwały ZarząduObowiązujący
27222-01-20084/17/08/IIIWybór biegłych rewidentów dla zbadania sprawozdań finansowych instytucji kulturyUchwały ZarząduObowiązujący
27322-01-20084/18/08/IIIDokonanie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiejUchwały ZarząduObowiązujący
27422-01-20084/20/08/IIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2008 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .Uchwały ZarząduObowiązujący
27529-01-20085/25/08/IIIPrzyjęcie Ramowego Planu Realizacji Działania 2.1 na rok 2008 w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006Uchwały ZarząduObowiązujący
27629-01-20085/23/08/IIIUdzielenie pełnomocnictwa Bożenie Wrzeszcz – Zwadzie, Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne w trybie „z wolnej ręki” (art. 66 ustawy Pzp) na usługi uprzywilejowane określone w art. 5 ust. 1 ustawy Pzp w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.Uchwały ZarząduObowiązujący
27729-01-20085/24/08/IIIPrzyjęcie do realizacji badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2008 w województwie warmińsko-mazurskimUchwały ZarząduObowiązujący
27829-01-20085/26/08/IIIPrzyjęcie Ramowego Planu Realizacji Działania 2.3 na rok 2008 w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006Uchwały ZarząduObowiązujący
27929-01-20085/28/08/IIIPrzyjęcie Ramowego Planu Realizacji Działania 2.5 na rok 2008 w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006Uchwały ZarząduObowiązujący
28029-01-20085/30/08/IIIPrzyjęcie Ramowego Planu Realizacji Działania 3.4 na rok 2008 w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 261-280 z 14,844 rekordów.