Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1212020-06-0825/323/20/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Baran - pracownikowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do przeprowadzania kontroli projektów Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne bis, a także do przeprowadzania kontroli projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-MazurskieObowiązujący
1222020-06-0825/326/20/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Mróz - pracownikowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do przeprowadzania kontroli projektów Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne bis, a także do przeprowadzania kontroli projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-MazurskieObowiązujący
1232020-06-0825/330/20/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Józefowi Kornowskiemu - pracownikowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do przeprowadzania kontroli projektów Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne bis, a także do przeprowadzania kontroli projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-MazurskieObowiązujący
1242020-06-0825/327/20/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Rutkowskiej - pracownikowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do przeprowadzania kontroli projektów Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne bis, a także do przeprowadzania kontroli projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-MazurskieObowiązujący
1252020-06-0825/320/20/VIUchwała w sprawie : wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach naboru w trybie nadzwyczajnym nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-002/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych Schemat D, Schemat E oraz Schemat F, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz zatwierdzenie Listy projektów wybranych do dofinansowaniaZmieniony
1262020-06-0825/331/20/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Andrzejowi Kiełczewskiemu - pracownikowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do przeprowadzania kontroli projektów Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne bis, a także do przeprowadzania kontroli projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-MazurskieObowiązujący
1272020-06-0825/337/20/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku za rok 2019Obowiązujący
1282020-06-0825/329/20/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Joannie Butkiewicz - pracownikowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do przeprowadzania kontroli projektów Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne bis, a także do przeprowadzania kontroli projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-MazurskieObowiązujący
1292020-06-0825/317/20/VIUchwała w sprawie: wpisu kandydata na eksperta do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
1302020-06-0825/321/20/VIUchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2020 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.Obowiązujący
Strona 13 z 1305