Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
22110-03-202011/117/20/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
22222-02-201111/118/11/IVZmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko – MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
22310-03-202011/118/20/VIUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w 2019 r. oraz planu działań ww. jednostki na rok 2020Uchwały ZarząduObowiązujący
22422-02-201111/119/11/IVPrzyjecie zmian procedur w zakresie wykonywania zadan Instytucji Zarządzającej, delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
22504-01-20111/1/11/IVAktualizacja procedur w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
22622-02-201111/120/11/IVZmiana Uchwały Nr 63/1213/10/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2010 r., w sprawie wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego z konkursu 02/10/7.1Uchwały ZarząduObowiązujący
22710-03-202011/120/20/VIUchwała w sprawie przyjęcia i realizacji „Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników województwa warmińsko-mazurskiego na 2020 rokUchwały ZarząduZmieniony
22822-02-201111/121/11/IVZmiana uchwały Nr 59/602/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 listopada 2008 r. z póź.zm. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 projektów objętych Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych RPO WiM na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
22910-03-202011/121/20/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dot. realizacji programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
23022-02-201111/123/11/IVZmiana Uchwały Nr 32/310/08/III Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) z późniejszymi zmianamiUchwały ZarząduObowiązujący
23110-03-202011/123/20/VI Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień w 2020 roku.Uchwały ZarząduObowiązujący
23228-02-202211/123/22/VIUchwała w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kruklanki na lata 2022-2030”Uchwały ZarząduObowiązujący
23322-02-201111/124/11/IVUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/11/1.1.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznychUchwały ZarząduZmieniony
23408-03-201211/124/12/IVWyróżnienia Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
23510-03-202011/124/20/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych”, „Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich (dotyczy sportu profesjonalnego)”, „Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do mistrzostw świata i Europy w sportach nieolimpijskich, oraz zawodach typu Masters i Weterani” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.Uchwały ZarząduObowiązujący
23622-02-201111/125/11/IVUstalenia maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/11/1.1.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu) oraz maksymalnej intensywności pomocy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznychUchwały ZarząduObowiązujący
23710-03-202011/125/20/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.Uchwały ZarząduObowiązujący
23822-02-201111/126/11/IVUstalenia formy konkursu nr 01/11/1.1.1 na Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych.Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Uchwały ZarząduObowiązujący
23928-02-202211/126/22/VIUchwała w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu pn. „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2022 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
24022-02-201111/127/11/IVZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/11/1.1.1Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 221-240 z 14,844 rekordów.