Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
20123-02-202111/103/21/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.07.02.03-IZ.00-28-001/21 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bisUchwały ZarząduObowiązujący
20218-02-201411/104/14/IVZmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rokUchwały ZarząduObowiązujący
20323-02-202111/104/21/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 32/439/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach naboru w trybie nadzwyczajnym nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-003/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych Schemat G , poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz zatwierdzenie Listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
20423-02-202111/105/21/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 22/289/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 oraz w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.02.02.01- IZ.00-28-001/19.Uchwały ZarząduObowiązujący
20523-02-202111/107/21/VIUchwała w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.Uchwały ZarząduObowiązujący
20623-02-202111/108/21/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały nr 27/429/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyk nadużyć finansowych, związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i określenia Regulaminu jego pracUchwały ZarząduObowiązujący
20723-02-202111/109/21/VIUchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zatwierdzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej i zatwierdzenia Regulaminu jej działania.Uchwały ZarząduObowiązujący
20806-01-20101/1/10/IIIWyróżnienie Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
20923-02-202111/110/21/VIUchwała w sprawie zaopiniowania w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa ”Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla Miasta Olsztyna”Uchwały ZarząduObowiązujący
21023-02-202111/111/21/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Robót Telekomunikacyjnych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg, NIP 5781128883 na czas określony, tj. od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 29 lutego 2024 r. dwóch potrójnych pomieszczeń garażowych (garaż numer 1, 2 i 3 o łącznej powierzchni 50,40 m2 oraz garaż numer 9,10 i 11 o łącznej powierzchni 50,16 m2) znajdujących się w budynku garażowym, stanowiących część nieruchomości zlokalizowanej w Elblągu przy ul. Junaków 3Uchwały ZarząduObowiązujący
21110-03-202011/112/20/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Uchwały ZarząduObowiązujący
21223-02-202111/112/21/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym jednego pomieszczenia biurowego o powierzchni 16,32 m2 znajdującego się na parterze budynku biurowego, stanowiącego część nieruchomości zlokalizowanej w Elblągu przy ul. Junaków 3Uchwały ZarząduObowiązujący
21310-03-202011/113/20/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Uchwały ZarząduObowiązujący
21410-03-202011/114/20/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
21522-02-201111/115/11/IVZmiana uchwały nr 35/642/10/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie utworzenia Warmińsko – Mazurskiej Rady ds. Społeczeństwa InformacyjnegoUchwały ZarząduObowiązujący
21610-03-202011/115/20/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
21707-01-20151/11/15/VUdzielenie upoważnienia Pani Julicie Kozłowskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, we wszystkich sprawach związanych z rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków związanych z procesem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w tym do podpisywania odpowiedzi na skargi i wnioski.Uchwały ZarząduUnieważniony
21822-02-201111/116/11/IVRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011Uchwały ZarząduObowiązujący
21910-03-202011/116/20/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
22022-02-201111/117/11/IVRozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadan Samorzadu Województwa Warminsko - Mazurskiego przez organizacje pozarzadowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2011Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 201-220 z 14,844 rekordów.