Akty prawne

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
9116-02-201610/136/16/VWyrażenie zgody Mazurskiemu Parkowi Krajobrazowemu, na zawarcie umowy użyczenia na okres 8 lat na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 70, o powierzchni 0,1200 ha, położonej w obrębie Krutyń, gmina Piecki, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1M/00008338/5Uchwały ZarząduObowiązujący
9225-02-201310/137/13/IVZmiana Uchwały Nr 56/1077/10/III z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków przygotowania do realizacji projektu indywidualnego pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku gr. województwa – Susz wraz z m. Susz” wchodzącego w skład „Programu usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach osi priorytetowej nr 5. „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, działania 5.1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny”, poddziałania 5.1.6 „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny”, kategorii interwencji 23 – drogi regionalne i lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013objętego Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
9316-02-201610/137/16/VPowołanie Komisji Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 do oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach: 1) Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; 2) Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym; 3) Działania 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów w ramach ww. działań i poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.Uchwały ZarząduObowiązujący
9425-02-201310/138/13/IVZmiana Uchwały Nr 64/865/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/12/4.2Uchwały ZarząduObowiązujący
9516-02-201610/138/16/VRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2016.Uchwały ZarząduObowiązujący
9625-02-201310/139/13/IVZmiana Uchwały nr 8/98/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12.02.2013 r., w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/13/1.1.3 wraz z załącznikamiUchwały ZarząduObowiązujący
9716-02-201610/139/16/VZmiana uchwały Nr 3/17/16/V z dnia 18 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu nr RPWM.11.03.01-IZ.00-28-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznejUchwały ZarząduObowiązujący
9825-02-201310/140/13/IVZmiana Uchwały Nr 45/562/09/III Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 13 lipca 2009 r. z późn. zm. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 w ramach Osi Priorytetowej 2- Turystyka Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/08/2.1.1Uchwały ZarząduObowiązujący
9916-02-201610/140/16/VRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2016Uchwały ZarząduObowiązujący
10016-02-201610/141/16/VUchwała w sprawie: powołania Regionalnej Grupy Roboczej ds. komunikacjiUchwały ZarząduZmieniony
Wyświetlone 91-100 z 13,693 rekordów.