Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12020-02-178/92/20/VIUchwała w sprawie wyrażenie zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu na wydzierżawienie na okres 5 lat, w drodze przetargu nieograniczonego, pomieszczenia użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 24,10 m2 z dostępem do komunikacji i wc o powierzchni 4,0 m2 w budynku A o id 286101_1.0006.6/4.4 położonego przy ul. Królewieckiej 146 w ElbląguObowiązujący
22020-02-117/82/20/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Łączy nas turystyka” w 2020 rokuObowiązujący
32020-02-117/78/20/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Obowiązujący
42020-02-117/79/20/VIUchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku zatwierdzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej i zatwierdzenia Regulaminu jej działania.Obowiązujący
52020-02-117/75/20/VIUchwała w sprawie aktualizacji procedury KP-611-187-ARiMR/4/z Przekazanie lub zwrot dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z umowy dla działań: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013Obowiązujący
62020-02-117/77/20/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie oraz wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego przez tą szkołęObowiązujący
72020-02-117/76/20/VIUchwała w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dla naboru trwającego od 26 listopada do 20 grudnia 2019 rokuObowiązujący
82020-02-035/59/20/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów (KOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 (RPO WiM 2014−2020) do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn dla konkursu zamkniętego Nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/20 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy KOP w ramach ww. konkursu wraz z załącznikamiObowiązujący
92020-02-035/66/20/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zespołowi Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na zwrot mienia ruchomego tj. czterech domków letniskowych położonych w Wilimach gm. Biskupiec na rzecz Powiatu Bartoszyckiego, będącego w użytkowaniu przez Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w BartoszycachObowiązujący
102020-02-035/60/20/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów (KOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 (RPO WiM 2014−2020) do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn dla konkursu zamkniętego Nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/20 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy KOP w ramach ww. konkursu wraz z załącznikami.Obowiązujący
Strona 1 z 1265