Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12008-01-081/2/08/IIIPowołanie Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań samorządu województwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2008.Obowiązujący
22008-01-081/5/08/IIIDokonanie oceny wypełniania przez „uprawnionego do rybactwa” obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiejObowiązujący
32008-01-081/7/08/IIIOdroczenie terminu zapłaty należności stanowiących dochód Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów RolnychObowiązujący
42008-01-081/8/08/IIIZbycie w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej budynkami szpitala, położonej w obrębie 3 m. Barczewo przy ul. Niepodległości 9, działka 204 o pow. 1,2986 ha, KW Nr 63438/1.Obowiązujący
52008-01-081/1/08/IIIzmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 19/112/07/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2007 r. Uchylony
62008-01-081/3/08/IIIPowierzenie Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Olsztynie koordynacji działań związanych z opracowaniem Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2008 rok oraz powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Regionalnego Planu Działań na rzecz ZatrudnieniaObowiązujący
72008-01-081/9/08/IIIWyrażenie zgody na wynajem na okres 3 lat garażu znajdującego na terenie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Braniewie przy ul. 9-Maja 38, działka 106/6, KW Nr 17081 będącej własnością Województwa Warmińsko-Mazur-skiego w trwałym zarządzie Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w ElbląguObowiązujący
82008-01-081/6/08/IIIZatwierdzenie planu inwestycji melioracyjnych na 2007 r.Obowiązujący
92008-01-081/4/08/IIIOgłoszenie Konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur”Obowiązujący
102008-01-152/14/08/IIIPrzyjęcie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008Zmieniony
Strona 1 z 938