Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812019-08-2640/561/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
822019-08-2640/560/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
832019-08-2345/654/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 28/385/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19.Obowiązujący
842019-08-2039/554/19/VIUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Piotrowi Burczykowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie do składania w imieniu Województwa Warmińsko - Mazurskiego oświadczeń woli związanych z realizacją Umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/104/14 z dnia 24.06.2014r.Obowiązujący
852019-08-2039/553/19/VIUchwała w sprawie wskazania przedstawicieli Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu komisji konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w OlsztynieZmieniony
862019-08-2039/551/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.07.01.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz dokonania wyboru projektów do dofinansowaniaObowiązujący
872019-08-2039/550/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 46/930/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2018 r w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, Schemat AObowiązujący
882019-08-2039/549/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.08.03.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bisObowiązujący
892019-08-2039/548/19/VIUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Tomaszowi Raszkowskiemu – Kierownikowi Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do bieżącego zarządzania projektem pn. Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, w tym w szczególności do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem założeń projektowych, reprezentowania stanowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podpisywania dokumentów w ramach prac związanych z jego realizacjąObowiązujący
902019-08-2039/547/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 20/415/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roli partnera do projektu badawczego pn. Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, którego liderem jest Województwo Opolskie.Obowiązujący
Strona 9 z 1235