Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812013-02-2510/134/13/IVPrzyznanie nagród pieniężnych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportoweObowiązujący
822016-02-1610/134/16/VUdzielenie pełnomocnictwa Pani Marii Joannie Pietrukaniec – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetów Inwestycyjnych.Unieważniony
832013-02-2510/135/13/IVUstalenie warunków przygotowania do realizacji projektu indywidualnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta” wchodzącego w skład „Programu usprawnienia powiązania komunikacyjnego w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach osi priorytetowej nr 5. „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, działania 5.1. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny”, poddziałania 5.1.6. „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny”, kategorii interwencji 23 – drogi regionalne i lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i objętego Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Zmieniony
842016-02-1610/135/16/VUdzielenie pełnomocnictwa Pani Katarzynie Smólczyńskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetów Inwestycyjnych.Unieważniony
852013-02-2510/136/13/IVUstalenie warunków przygotowania do realizacji projektu indywidualnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ – Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka” wchodzącego w skład „Programu usprawnienia powiązania komunikacyjnego w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach osi priorytetowej nr 5. „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, działania 5.1. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny”, poddziałania 5.1.6. „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny”, kategorii interwencji 23 – drogi regionalne i lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i objętego Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Zmieniony
862016-02-1610/136/16/VWyrażenie zgody Mazurskiemu Parkowi Krajobrazowemu, na zawarcie umowy użyczenia na okres 8 lat na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 70, o powierzchni 0,1200 ha, położonej w obrębie Krutyń, gmina Piecki, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1M/00008338/5Obowiązujący
872013-02-2510/137/13/IVZmiana Uchwały Nr 56/1077/10/III z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków przygotowania do realizacji projektu indywidualnego pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku gr. województwa – Susz wraz z m. Susz” wchodzącego w skład „Programu usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach osi priorytetowej nr 5. „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, działania 5.1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny”, poddziałania 5.1.6 „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny”, kategorii interwencji 23 – drogi regionalne i lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013objętego Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Obowiązujący
882016-02-1610/137/16/VPowołanie Komisji Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 do oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach: 1) Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; 2) Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym; 3) Działania 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów w ramach ww. działań i poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.Obowiązujący
892013-02-2510/138/13/IVZmiana Uchwały Nr 64/865/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/12/4.2Obowiązujący
902016-02-1610/138/16/VRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2016.Obowiązujący
Strona 9 z 1265