Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812019-04-1619/264/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu Nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT OlsztynObowiązujący
822019-04-1619/263/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT OlsztynObowiązujący
832019-04-1619/262/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 60/923/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 10 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
842019-04-1619/261/19/VIUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
852019-04-1619/260/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zespołu ds. aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiegoObowiązujący
862019-04-0918/255/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu, na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego na okres 6 lat pomieszczenia nr 1044 w budynku D Szpitala położonego przy ul. Królewieckiej 146 w ElbląguObowiązujący
872019-04-0918/254/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody, na użyczenie na czas nieokreślony Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie pomieszczeń biurowych wraz z częścią sanitarną, położonych na parterze w budynku, przy ul. Warszawskiej 21 w PiszuObowiązujący
882019-04-0918/253/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków z dochodów budżetu województwa za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w 2019 rokuObowiązujący
892019-04-0918/251/19/VIUchwała w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Sienkiewicz – Zastępcy Dyrektora Departamentu Certyfikacji, do podpisywania pism i zatwierdzania dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości RPO WiM 2014-2020 Departamentu Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieObowiązujący
902019-04-0918/250/19/VIUchwała w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa Panu Gustawowi Markowi Brzezinowi – Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, do podpisywania pism i zatwierdzania dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości RPO WiM 2014-2020 Departamentu Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieObowiązujący
Strona 9 z 1208