Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812019-06-2430/417/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie za 2018 rokObowiązujący
822019-06-2430/415/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia I rundy konkursu otwartego Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/19, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane ocenyObowiązujący
832019-06-2430/414/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia I rundy konkursu otwartego Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane ocenyObowiązujący
842019-06-2430/413/19/VIUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2018 „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015-2020”.Obowiązujący
852019-06-2430/411/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursoweObowiązujący
862019-06-2430/409/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 23/321/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-002/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A poprzez zatwierdzenie listy ocenionych wniosków przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
872019-06-2430/408/19/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działania 5.1 Gospodarka odpadowa, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
882019-06-2430/407/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 15/195/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa, z późniejszymi zmianami.Obowiązujący
892019-06-2430/406/16/VIUchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej w zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim” w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
902019-06-2430/405/19/IVUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia pracownikom Biura Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do wykonywania czynności kontrolnych wobec Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020.Obowiązujący
Strona 9 z 1224