Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812019-06-0426/367/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę nr 2/26/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.Obowiązujący
822019-05-28VII/135/19Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i FinansówObowiązujący
832019-05-28VII/134/19Uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Olsztyn – EłkObowiązujący
842019-05-28VII/133/19Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
852019-05-28VII/132/19Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
862019-05-28VII/131/19Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039Obowiązujący
872019-05-28VII/130/19Uchwała w sprawie powołania rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącymObowiązujący
882019-05-28VII/129/19Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącymObowiązujący
892019-05-28VII/128/19Uchwała w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko–Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowejObowiązujący
902019-05-28VII/127/19Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej siedemnastu gminom w województwie warmińskomazurskim w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2019 rokuObowiązujący
Strona 9 z 1218