Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812019-02-158/84/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/18, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn poprzez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane ocenyObowiązujący
822019-02-127/83/19/VIUchwała w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Wojewódzkiego Zasobu Nieruchomości na lata 2019-2021Obowiązujący
832019-02-127/82/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawyObowiązujący
842019-02-127/81/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, na przedłużenie umów najmu na okres kolejnych 3 lat pomieszczeń magazynowych i stanowisk garażowych znajdujących się na nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Pstrowskiego 28B w OlsztynieObowiązujący
852019-02-127/80/19/VIUchwała w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, na nieruchomości położonej w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 28, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 70 m. Olsztyn jako działki o nr 101/2, pow. 0,1100 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Olsztynie prowadzona jest księga wieczysta o Nr OL1O/00034831/4, stanowiącej 353/1000 udziału własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na rzecz Spółki ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 GdańskObowiązujący
862019-02-127/77/19/VIUchwała w sprawie powołania Zespołu do spraw monitoringu i ewaluacji „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022”.Obowiązujący
872019-02-127/74/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 53/1018/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 13 listopada 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
882019-02-127/73/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.01.03-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.3 Infrastruktura kultury - ZIT Bis Ełk poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane ocenyObowiązujący
892019-02-127/72/19/VIUchwała w sprawie podjęcia decyzji o zaprzestaniu realizacji projektu nr RPWM.07.01.00-28-0002/18 pt. pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo – Pieniężno na odcinku Wola Lipowska – Pieniężno przyjętego do realizacji Uchwałą Nr 26/542/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 czerwca 2018 r.Obowiązujący
902019-02-127/71/19/VIUchwała w sprawie podjęcia decyzji o zaprzestaniu realizacji projektu nr RPWM.07.01.00-28-0004/18 pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo przyjętego do realizacji Uchwałą Nr 26/544/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 czerwca 2018 r.Obowiązujący
Strona 9 z 1188