Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712019-04-2320/283/19/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-004/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat B), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz wykazu projektów wybranych do dofinansowaniaMarlena BróździakObowiązujący
722019-04-2320/282/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstwObowiązujący
732019-04-2320/281/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.09.03.03-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacjeObowiązujący
742019-04-2320/279/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym odnośnie dwóch projektów Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo” umieszczonych w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa RPO WiM 2014-2020Obowiązujący
752019-04-1619/276/19/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
762019-04-1619/272/19/VIUchwała w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyObowiązujący
772019-04-1619/271/19/VIUchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019–2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania zaburzeń lękowychObowiązujący
782019-04-1619/267/19/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pana Bogdana Bochenka – Dyrektora Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – do jednoosobowego działaniaObowiązujący
792019-04-1619/266/19/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pana Janusza Smolińskiego – Sekretarza Województwa Warmińsko-Mazurskiego – do jednoosobowego działaniaObowiązujący
802019-04-1619/265/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis ElblągObowiązujący
Strona 8 z 1208