Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712016-02-1610/130/16/VOgłoszenie konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-005/16 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.Zmieniony
722019-02-2610/130/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykup działki 33/5 obr. Kopina, gmina PasłękObowiązujący
732013-02-2510/131/13/IVRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2013Obowiązujący
742016-02-1610/131/16/VPowołanie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.Zmieniony
752013-02-2510/132/13/IVZatwierdzenie sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.Obowiązujący
762016-02-1610/132/16/VPowołanie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.Zmieniony
772019-02-2610/132/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019 r., w odniesieniu do ofert złożonych w I terminie.Obowiązujący
782013-02-2510/133/13/IVZmiana Uchwały Nr 8/85/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyznania w 2013 r. stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowymObowiązujący
792016-02-1610/133/16/VUdzielenie pełnomocnictwa Panu Michałowi Opieczyńskiemu – Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetów Inwestycyjnych.Unieważniony
802019-02-2610/133/19/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Konkol- Dyrektor Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, do zawarcia umowy użyczenia terenu położonego wokół Szkoły na działce o nr ewidencyjnym 233/9, z Gminą - Miasto Elbląg na potrzeby realizacji projektu RPWM.4.3.1-28-0029/17 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”Obowiązujący
Strona 8 z 1267