Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712019-04-2320/279/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym odnośnie dwóch projektów Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo” umieszczonych w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa RPO WiM 2014-2020Obowiązujący
722019-04-1619/276/19/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
732019-04-1619/272/19/VIUchwała w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyObowiązujący
742019-04-1619/271/19/VIUchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019–2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania zaburzeń lękowychObowiązujący
752019-04-1619/267/19/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pana Bogdana Bochenka – Dyrektora Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – do jednoosobowego działaniaObowiązujący
762019-04-1619/266/19/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pana Janusza Smolińskiego – Sekretarza Województwa Warmińsko-Mazurskiego – do jednoosobowego działaniaObowiązujący
772019-04-1619/265/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis ElblągObowiązujący
782019-04-1619/264/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu Nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT OlsztynObowiązujący
792019-04-1619/263/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT OlsztynObowiązujący
802019-04-1619/262/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 60/923/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 10 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
Strona 8 z 1208