Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712018-10-2350/980/18/VUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy, Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytoweObowiązujący
722018-10-2350/979/18/VUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanychZmieniony
732018-10-2350/978/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę nr 33/717/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18Obowiązujący
742018-10-2350/977/18/VUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)Obowiązujący
752018-10-2350/975/18/VUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn funkcji Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Związek ZIT Olsztyna)Obowiązujący
762018-10-1649/973/18/VUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rokObowiązujący
772018-10-1649/972/18/VUchwała w sprawie wskazania członków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zaciągnięcia dwóch długoterminowych kredytów w imieniu Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
782018-10-1649/968/18/VUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-003/18 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.3. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk, wraz z załącznikami.Obowiązujący
792018-10-1649/967/18/VUchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 70/1143/17/V z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałania 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17 oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17Obowiązujący
802018-10-1649/966/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 64/1013/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 października 2017 r, zmienioną Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 22/442/18/V z dnia 15 maja 2018 r., w sprawie aktualizacji Listy wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym opracowanej przez KOP oraz Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnychObowiązujący
Strona 8 z 1156