Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712018-12-2760/1138/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia VI rundy konkursu otwartego Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/18, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane ocenyObowiązujący
722018-12-2760/1137/18/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 46/933/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 26 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-001/17, na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność Energetyczna Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
732018-12-2760/1136/18/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej odnośnie projektu Uniwersytetu Warszawskiego pn.: „Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie”, umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPO WiM 2014-2020Obowiązujący
742018-12-2760/1133/18/VIUchwała w sprawie: przyjęcia zmian do „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”Obowiązujący
752018-12-2760/1129/18/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia rekomendacji z badania pt. "Ewaluacja on-going Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025r."Obowiązujący
762018-12-1859/1128/18/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rokObowiązujący
772018-12-1859/1127/18/VIUchwała w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we FromborkuObowiązujący
782018-12-1859/1126/18/VIUchwała w sprawie rozwiązania stosunku pracy z pełniącym obowiązki dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Panem Henrykiem SzkopemObowiązujący
792018-12-1859/1125/18/VIUchwała w sprawie powołania Dyrektora Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w ElbląguObowiązujący
802018-12-1859/1124/18/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiegoObowiązujący
Strona 8 z 1177