Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712019-06-2430/408/19/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działania 5.1 Gospodarka odpadowa, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
722019-06-2430/407/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 15/195/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa, z późniejszymi zmianami.Obowiązujący
732019-06-2430/406/16/VIUchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej w zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim” w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
742019-06-2430/405/19/IVUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia pracownikom Biura Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do wykonywania czynności kontrolnych wobec Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020.Obowiązujący
752019-06-2430/403/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Tabeli rekomendacji sformułowanych w wyniku realizacji badania ewaluacyjnego pt.: „Wpływ interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim”.Obowiązujący
762019-06-17VIII/156/19Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.Obowiązujący
772019-06-17VIII/155/19Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok.Obowiązujący
782019-06-17VIII/154/19Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039.Obowiązujący
792019-06-17VIII/153/19Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.Obowiązujący
802019-06-17VIII/152/19Uchwała w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 uchwalonego uchwałą nr XXIII/523/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.Obowiązujący
Strona 8 z 1223