Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612019-08-2640/579/19/VIUchwała w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Panu Waldemarowi ŻakowskiemuObowiązujący
622019-08-2640/575/19/VIUchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 12/157/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 marca 2019 r.Obowiązujący
632019-08-2640/574/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia II rundy konkursu otwartego Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w II rundzie konkursu otwartego Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19Obowiązujący
642019-08-2640/572/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk.Obowiązujący
652019-08-2640/571/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.Obowiązujący
662019-08-2640/570/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-003/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe, wraz z załącznikami.Obowiązujący
672019-08-2640/569/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.3. Infrastruktura kolejowa odnośnie projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn – Gutkowo – Dobre Miasto”, umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa RPO WiM 2014-2020Obowiązujący
682019-08-2640/568/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.09.01.02-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
692019-08-2640/567/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.09.02.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.2 Infrastruktura socjalnaObowiązujący
702019-08-2640/566/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.09.01.02-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – schemat BObowiązujący
Strona 7 z 1235