Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612019-04-2921/302/19/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Waldemarowi Buszanowi – Dyrektorowi Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do jednoosobowego działaniaObowiązujący
622019-04-2921/301/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 8/84/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/18, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny w konkursie zamkniętym Nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/18Obowiązujący
632019-04-2921/300/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 34/473/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 rokuObowiązujący
642019-04-2921/299/19/VIUchwała w sprawie: aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2019 rokObowiązujący
652019-04-2320/294/19/VIUchwała w sprawie uznania niecelowości i nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Oswoić lęki i trudności dziecka – zauważ, pomóż, wspieraj – konferencja” będącego przedmiotem oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA” w Giżycku w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieObowiązujący
662019-04-2320/289/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18Zmieniony
672019-04-2320/288/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 59/1123/18/VI z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursoweObowiązujący
682019-04-2320/287/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 50/979/18/V z dnia 23 października 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanychObowiązujący
692019-04-2320/285/19/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-006/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat B), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz wykazu projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
702019-04-2320/284/19/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-005/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat B), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz wykazu projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
Strona 7 z 1208