Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612019-09-1744/626/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 4/54/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.01.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
622019-09-1744/625/19/VIUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowania projektów w konkursie nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17 z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
632019-09-1744/624/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 4/52/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat A), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
642019-09-1744/623/19/VIUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowania projektów w konkursie nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 z zakresu Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat A) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
652019-09-1744/622/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 58/1080/18/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
662019-09-1744/621/19/VIUchwała w sprawie: odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizowanej strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego pt. „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”.Obowiązujący
672019-09-1744/620/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Tabeli rekomendacji sformułowanych w wyniku realizacji badania ewaluacyjnego pt.: „Ewaluacja ex-ante projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030”Obowiązujący
682019-09-1043/618/19/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
692019-09-1043/614/19/VIUchwała w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Wojewódzkiej Rady Sportu w Olsztynie oraz ustalenia regulaminu jej działania.Obowiązujący
702019-09-1043/613/19/VIUchwała w sprawie: przyznania dotacji celowej z budżetu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na 2019 rok samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, dla którego Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego jest podmiotem tworzącym.Obowiązujący
Strona 7 z 1240