Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612019-04-0918/238/19/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pracownikom Biura Postępowań Administracyjnych Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących należności z tytułu zwrotu środków RPO WiM na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020 na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.).Obowiązujący
622019-04-0117/233/19/VIUchwała w sprawie wyróżnienia Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
632019-04-0117/232/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody, na użyczenie na czas określony tj. do dnia 30 października 2024 r. Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie urządzenia klasy UTM FortiGate 101E Hardware plus 5Year8x5 Forticare and FortiGuard UTM BundleObowiązujący
642019-04-0117/230/19/VIUchwała w sprawie: przyznania dotacji celowych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego jest podmiotem tworzącymObowiązujący
652019-04-0117/229/19/VIUchwała w sprawie przyznania nagród pieniężnych oraz wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowejObowiązujący
662019-04-0117/228/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia II rundy konkursu otwartego Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/18, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w II rundzie konkursu otwartego Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/18.Obowiązujący
672019-03-2816/227/19/VIUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań i informacjiObowiązujący
682019-03-26V/99/19Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Ostróda pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2019 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Gminę Miejską Ostróda.Obowiązujący
692019-03-26V/98/19Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie na dofinansowanie w zakresie promocji Miasta Górowo Iławeckie podczas Festiwalu Miast Cittaslow.Obowiązujący
702019-03-26V/97/19Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych w ramach Konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2019 ROKU”.Obowiązujący
Strona 7 z 1204