Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612020-05-2522/292/20/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko -Mazurskiego Nr 14/194/20/VI z dnia 30 marca 2020 r. sprawie zatwierdzenia planu podziału środków z dochodów budżetu województwa za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w 2020 roku.Obowiązujący
622020-05-2522/291/20/VIUchwała w sprawie dofinansowania w 2020 roku, ze środków PFRON, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.Obowiązujący
632020-05-2522/290/20/VIUchwała w sprawie dofinansowania w 2020 roku, ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.Obowiązujący
642020-05-2522/289/20/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19Obowiązujący
652020-05-2522/288/20/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów odnośnie projektu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 pn.:„Mazurska Pętla Rowerowa/Etap II”, umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo RPO WiM 2014-2020Obowiązujący
662020-05-2522/287/20/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów odnośnie projektu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 pn.: „Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I”, umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo RPO WiM 2014-2020Obowiązujący
672020-05-2522/286/20/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjneObowiązujący
682020-05-2522/285/20/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – Schemat A odnośnie projektu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn.: „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014-2020.Obowiązujący
692020-05-2522/284/20/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (Schemat A)Obowiązujący
702020-05-2522/283/20/VIUchwała w sprawie odwołania upoważnienia Ewy Alicji Granackiej, Joanny Butkiewicz, Iwony Zyśk, Ewy Witkowskiej pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie do określonych czynności udzielonego Uchwałą nr 54/733/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z 29 października 2013 r.Obowiązujący
Strona 7 z 1293