Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612019-07-2434/496/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
622019-07-2434/495/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Cyfrowy region Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
632019-07-1633/492/19/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
642019-07-1633/489/19/VIUchwała w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyObowiązujący
652019-07-1633/486/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019 r., w odniesieniu do ofert złożonych w II terminie.Obowiązujący
662019-07-1633/481/19/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Małkowskiej - Głównego Specjalisty w Biurze Regionalnym w Elblągu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie - do jednoosobowego działaniaObowiązujący
672019-07-1633/480/19/VIUchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 12/157/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 marca 2019 r.Obowiązujący
682019-07-1633/479/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu Nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.3. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk, wraz z załącznikami.Obowiązujący
692019-07-1633/478/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 4/52/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat A), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
702019-07-1633/477/19/VIUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowania projektów w konkursie nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 z zakresu Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat A) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
Strona 7 z 1227