Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612019-06-1128/397/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie za rok 2018Obowiązujący
622019-06-1128/396/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu za rok 2018Obowiązujący
632019-06-1128/391/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pn.: „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieObowiązujący
642019-06-1128/390/19/VIUchwała w sprawie udzielenia Panu Zdzisławowi Fadrowskiemu Dyrektorowi Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli określonego rodzaju wobec uczestników Pleneru Malarskiego Grunwald-ArtObowiązujący
652019-06-1128/386/19/VIUchwała w sprawie powołania Zespołu do spraw monitoringu i ewaluacji „Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2017-2021”Obowiązujący
662019-06-1128/385/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19Obowiązujący
672019-06-1128/384/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 20/289/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18Obowiązujący
682019-06-1128/382/19/VIUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Monice Wróblewskiej – Pracownikowi Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie do wglądu w dokumentację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie osi Środowisko przyrodnicze oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie osi Efektywność energetyczna.Obowiązujący
692019-06-1027/381/19/VIUchwała w sprawie przyjęcia projektu strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”Obowiązujący
702019-06-0426/380/19/VIUchwała w sprawie zamiaru ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w OlsztynieObowiązujący
Strona 7 z 1218