Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512019-04-0918/253/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków z dochodów budżetu województwa za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w 2019 rokuObowiązujący
522019-04-0918/251/19/VIUchwała w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Sienkiewicz – Zastępcy Dyrektora Departamentu Certyfikacji, do podpisywania pism i zatwierdzania dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości RPO WiM 2014-2020 Departamentu Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieObowiązujący
532019-04-0918/250/19/VIUchwała w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa Panu Gustawowi Markowi Brzezinowi – Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, do podpisywania pism i zatwierdzania dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości RPO WiM 2014-2020 Departamentu Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieObowiązujący
542019-04-0918/249/19/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Szawerdak, Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, do składania w imieniu Województwa Warmińsko- Mazurskiego oświadczeń woli określonego rodzajuObowiązujący
552019-04-0918/248/19/VIUchwała w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień przez Województwo Warmińsko-Mazurskie i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie na potrzeby lub w ramach prowadzenia procesu inwestycyjnego polegającego na wykonaniu renowacji elewacji budynku administracyjnego przy ul. Emilii Plater 1 w OlsztynieObowiązujący
562019-04-0918/243/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe dla konkursu zamkniętego Nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-002/19 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów dla ww. konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014−2020 wraz z załącznikamiObowiązujący
572019-04-0918/242/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe dla konkursu zamkniętego Nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/19 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów dla ww. konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 wraz z załącznikami.Obowiązujący
582019-04-0918/241/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 4/54/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.01.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez zatwierdzenie zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
592019-04-0918/240/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 69/1126/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” w ramach Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
602019-04-0918/239/19/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pracownikom Biura Postępowań Administracyjnych Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do uczestniczenia w mediacjach prowadzonych w toku postępowań administracyjnych przed wskazanym organem dotyczących należności z tytułu zwrotu środków RPO WiM na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020Obowiązujący
Strona 6 z 1204