Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412019-05-1323/326/16/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności działek 11/1 oraz 37/1 obr. Kopina, gmina Pasłęk na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, za wynagrodzeniemObowiązujący
422019-05-1323/325/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności działki 35/7 obr. Kopina, gmina Pasłęk na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, za wynagrodzeniemObowiązujący
432019-05-1323/324/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów (KOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 (RPO WiM 2014−2020) do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe dla konkursu otwartego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/19 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy KOP w ramach ww. konkursu wraz z załącznikamiObowiązujący
442019-05-0722/316/19/IVUchwała zmieniająca uchwałę Nr 3/41/10/III z dnia 19 stycznia 2010 r. Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
452019-05-0722/313/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2019 roku.Obowiązujący
462019-05-0722/312/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 48/949/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18 oraz zwiększająca kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18Obowiązujący
472019-04-30VI/123/19Uchwała w sprawie przekazania petycji o przeprowadzenie remontu dróg i ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 12 ton na odcinkach usytuowanych na obszarze administracyjnym Gminy Kiwity według właściwości.Obowiązujący
482019-04-30VI/122/19Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok.Obowiązujący
492019-04-30VI/121/19Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039.Obowiązujący
502019-04-30VI/120/19Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy Olsztyn.Obowiązujący
Strona 5 z 1209