Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412019-07-1633/474/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 17/352/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
422019-07-1633/473/19/VIUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17 z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
432019-07-1633/472/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)Obowiązujący
442019-07-0932/470/19/VIUchwała w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie i ustalenia jego wynagrodzeniaObowiązujący
452019-07-0932/469/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146, na nieodpłatne użyczenie części nieruchomości Szpitala wraz z jego infrastrukturą Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu z siedzibą w WarszawieObowiązujący
462019-07-0932/467/19Uchwała w sprawie przyjęcia do stosowania procedur: KP-611-474-ARiMR/2/z Obsługa wniosku o dofinansowanie na projekt grantowy w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz KP-611-476-ARiMR/2/z Obsługa wniosku o płatność na projekt grantowy w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.Obowiązujący
472019-07-0932/459/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
482019-07-0932/458/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
492019-07-0932/457/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Tabeli rekomendacji sformułowanych w wyniku realizacji badania ewaluacyjnego pt.: „Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego”.Obowiązujący
502019-07-0131/453/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie prawa własności dzwonu „Kopernik” przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na rzecz Parafii Archikatedralnej św. Jakuba w OlsztynieObowiązujący
Strona 5 z 1224