Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412019-02-2610/102/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
422019-02-199/100/19/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Robertowi Szewczykowi – Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do jednoosobowego działaniaObowiązujący
432019-02-199/99/19/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Roberta Szewczyka - Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego związanych z realizacją projektu p.n. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.4: Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.1: Promocja gospodarcza regionuObowiązujący
442019-02-199/97/19/VIUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w 2018 r. oraz planu działań ww. jednostki na rok 2019Obowiązujący
452019-02-199/96/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursoweZmieniony
462019-02-199/95/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursoweObowiązujący
472019-02-199/93/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 4/52/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18, na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat A), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
482019-02-199/92/19/VIUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowania projektów w konkursie nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 z zakresu Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat A) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
492019-02-199/91/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 24/495/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-002/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat AObowiązujący
502019-02-199/90/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 24/498/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚPObowiązujący
Strona 5 z 1188