Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departamenty / Biura
Wersja z dnia nieobowiązująca

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Dyrektor: Michał Opieczyński
Zastępca dyrektora: Maria Joanna Pietrukaniec
Zastępca dyrektora: Katarzyna Smólczyńska

10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, pok. 361
tel. (89) 521 97 00
fax. (89) 521 97 09
e-mail: dfs@warmia.mazury.pl
strona www: www.efs.warmia.mazury.pl

 

 1. W skład Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (FS) wchodzą:
  1. Biuro Strategii i Monitorowania (II);
  2. Biuro Projektów Konkursowych (III);
  3. Biuro Finansów (IV);
  4. Biuro Kontroli (V);
  5. Biuro Informacji i Promocji (VI);
  6. Biuro Projektów Transfery Wiedzy (VII).
  7. Biuro Projektów Systemowych (VIII);
  8. Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich (IX).
 1. Do zadań Biura Strategii i Monitorowania należy w szczególności:
  1. zarządzanie strategiczne wdrażaniem Priorytetów i Działań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), w tym koordynacja opracowywania Planów Działań;
  2. koordynacja opiniowania i konsultacji dokumentów programowych POKL;
  3. weryfikacja i zatwierdzanie sprawozdań z realizacji Działań komponentu regionalnego PO KL;
  4. przygotowywanie sprawozdań z realizacji Priorytetów, Informacji Kwartalnych oraz innych, raportów, zestawień i tabel monitorujących z realizacji komponentu regionalnego PO KL;
  5. przeprowadzanie ewaluacji w oparciu o okresowe Plany działań ewaluacyjnych komponentu regionalnego PO KL;
  6. ustalenie treści porozumień z IZ PO KL oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie (IP2) wynikających z pełnienia przez Samorząd Województwa funkcji IP PO KL;
  7. sprawowanie nadzoru nad IP2 w zakresie wynikającym z porozumienia IP/IP2;
  8. rozpatrywanie odwołań od oceny i wyboru projektów przez IP2;
  9. rozpatrywanie protestów składanych przez Beneficjentów w ramach Priorytetu IX PO KL oraz Działania 8.2 PO KL;
  10. obsługa funkcjonowania oraz kontrola jakości danych wprowadzanych do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) SIMIK 07-13, LSI oraz PEFS;
  11. organizacja oraz obsługa prac Podkomitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  12. koordynacja i obsługa grup roboczych powołanych przy Podkomitecie Monitorującym POKL;
  13. ocena i zatwierdzanie wniosków o dofinansowanie projektów systemowych Departamentu, ROPS oraz IP2;
  14. koordynacja i realizacja zadań wynikających z Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach PO KL;
  15. koordynacja wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w komponencie regionalnym PO KL;
  16. koordynacja realizacji zadań Departamentu w obszarze równość szans;
  17. realizacja zadań związanych z zamknięciem ZPORR w części monitorowanie wdrażania ZPORR oraz administrowanie danymi osobowymi Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.2 ZPORR;
  18. koordynacja procesu zamknięcia PO KL, w szczególności w obszarze wykonania kontraktacji zgodnie z limitem dostępnych środków w ramach komponentu regionalnego PO KL oraz zapewnieniem krajowego wkładu publicznego na poziomie określonym w porozumieniu w sprawie realizacji komponentu regionalnego PO KL;
  19. koordynacja i wsparcie zadań w Departamencie FS wynikających ze współpracy z PR w zakresie:
   1. opracowywania i aktualizacji RPO WiM 2014 – 2020,
   2. prowadzenia negocjacji RPO WiM 2014-2020 z Komisją Europejską,
   3. opracowywania stanowiska negocjacyjnego do kontraktu terytorialnego,
   4. opracowywania i aktualizacji SZOOP RPO WiM 2014-2020,
   5. monitorowania inteligentnych specjalizacji,
   6. przekazywania MIiR informacji o realizacji kontraktu terytorialnego,
   7. sporządzania rocznych i końcowego sprawozdania z realizacji RPO WiM 2014-2020,
   8. sporządzanie informacji dotyczącej zmian w alokacji środków oraz informacji kwartalnych z realizacji RPO WiM 2014-2020,
   9. sporządzania informacji o realizacji RPO WiM 2014-2020 dla Zarządu, Sejmiku Województwa oraz Komitetu Monitorującego Programu;
  20. wsparcie i opracowywanie dokumentów z wykorzystaniem wkładów Biur FS, w tym w szczególności:
   1. planu pracy FS,
   2. harmonogramów naborów i ich aktualizacji,
   3. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020,
   4. sprawozdań oraz informacji kwartalnych Osi Priorytetowej 2 i Działania 10.6 RPO WiM 2014-2020,
   5. rocznych planów działania;
  21. koordynacja, opracowanie i aktualizacja wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w zakresie EFS;
  22. opracowanie i aktualizacja kryteriów ogólnych wyboru projektów;
  23. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  24. opracowanie projektów wytycznych programowych w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020;
  25. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  26. współpraca przy tworzeniu i użytkowanie Lokalnego systemu informatycznego;
  27. administrowanie SL2014 w zakresie wdrażanych przez Departament Działań;
  28. prowadzenie procedury odwoławczej od oceny wniosków w Działaniach RPO WiM 2014-2020 wdrażanych przez Departament;
  29. współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM, w tym prowadzenia ich Wykazu;
  30. współpraca w zakresie organizacji szkoleń dla beneficjentów i kandydatów na ekspertów w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020;
  31. współpraca w zakresie ewaluacji RPO WiM 2014-2020;
  32. współpraca w zakresie informacji i promocji RPO WiM 2014-2020;
  33. współpraca w zakresie realizacji szkoleń dla Beneficjentów;
  34. współpraca w zakresie powierzenia zadań IP WUP związanych z realizacją RPO WiM 2014-2020;
  35. realizacja zadań wynikających z nadzoru nad bieżącym wykonywaniem funkcji IP – WUP w zakresie opiniowania Rocznych planów działania, harmonogramów naborów, inicjowania zmian w umowie z IP, weryfikacji wstępnej sprawozdań rocznych i okresowych, IW IP oraz współpracy w zakresie centralnego systemu informatycznego;
  36. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  37. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Projektów Konkursowych należy w szczególności:
  1. organizowanie podpisywania umów o dofinansowanie projektów konkursowych Priorytetu IX PO KL;
  2. bieżący monitoring i ocena postępu merytorycznego i finansowego realizacji projektów konkursowych Priorytetu IX POKL, w tym sporządzanie sprawozdań;
  3. zarządzanie alokacją i kontraktacją środków w ramach projektów konkursowych Priorytetu IX PO KL;
  4. weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna (sprawdzanie kwalifikowalności wydatków) oraz zatwierdzanie wniosków o płatność projektów konkursowych Priorytetu IX PO KL;
  5. opracowywanie wkładu do Planu Działania Priorytetu IX PO KL w zakresie projektów konkursowych;
  6. przygotowywanie dokumentów w obszarze wdrażania Działania 2.4, w tym w szczególności:
   1. założeń do systemu wdrażania oraz wkładu do RPO WiM 2014-2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   2. planu pracy FS,
   3. rocznych planów działania oraz harmonogramów naborów,
   4. przygotowanie i aktualizacja specyficznych kryteriów wyboru projektów w obszarze Działania 2.4;
  7. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania:
   1. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020,
   2. kryteriów ogólnych wyboru projektów;
  8. współpraca w zakresie przygotowania wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w obszarze EFS;
  9. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  10. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  11. przygotowanie wkładu do sprawozdań i informacji miesięcznych/kwartalnych;
  12. przygotowanie wkładu do RPK w zakresie dotyczącym weryfikacji wniosków o płatność;
  13. współpraca w zakresie naborów kandydatów na ekspertów RPO WiM, w tym prowadzenia ich wykazu;
  14. ocena pracy ekspertów;
  15. przygotowanie projektów regulaminów konkursów;
  16. ogłaszanie naboru wniosków;
  17. organizacja prac KOP oraz procesu negocjacyjnego;
  18. sporządzanie umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
  19. weryfikacja zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów;
  20. weryfikacja postępu rzeczowo-finansowego wniosku o płatność zgodnie z umową i wytycznymi programowymi;
  21. bieżące wsparcie beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu;
  22. wprowadzanie danych dotyczących rozliczanego projektu do systemów informatycznych;
  23. nakładanie korekt finansowych oraz monitoring ich odzyskiwania, zidentyfikowanych w ramach weryfikacji wniosków o płatność, do momentu wydania decyzji;
  24. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  25. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Finansów należy w szczególności:
  1. opracowanie prognoz wydatków, zabezpieczenie środków na realizację PO KL, monitorowanie poziomu wykorzystania dotacji celowej i środków z budżetu środków europejskich, sporządzanie analiz i prognoz z zakresu postępu finansowego Działań i Priorytetów;
  2. weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność projektów systemowych POKL w wdrażanych w BPS, BPTW, ROPS, IP2 a także wniosków o płatność BIiP w ramach Pomocy technicznej oraz wystawianie dyspozycji przelewu środków;
  3. monitorowanie kwot odzyskanych i wycofanych w ramach komponentu regionalnego PO KL;
  4. sporządzanie Poświadczeń i deklaracji wydatków i przekazywanie ich do IZ PO KL;
  5. gromadzenie i opracowywanie informacji dotyczących nieprawidłowości POKL;
  6. wykonywanie czynności związanych z pełnieniem organu pierwszej instancji w zakresie decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów o finansach publicznych, w tym decyzji o udzielaniu ulg w spłacie ww. środków, w ramach projektów Priorytetu IX i Działania 8.2 PO KL;
  7. realizacja zadań związanych z zamknięciem ZPORR w części gromadzenia i opracowywania dokumentów dotyczących nieprawidłowości i odzyskiwania kwot w ramach Działania 2.2, 2.5, 2.6 oraz 3.4 ZPORR;
  8. opracowywanie i rozliczanie planów finansowych i projektu budżetu w ramach działań RPO WiM 2014-2020 wdrażanych przez FS;
  9. sporządzanie prognoz wniosków o płatność do KE w ramach działań RPO WiM 2014-2020 wdrażanych przez FS;
  10. sporządzanie deklaracji wydatków w ramach działań RPO WiM 2014-2020 wdrażanych przez FS z uwzględnieniem wyników audytów IA;
  11. współpraca przy sporządzaniu deklaracji zarządczej;
  12. przygotowywanie Dyspozycji przelewów w ramach działań RPO WiM 2014-2020 wdrażanych przez FS;
  13. współpraca przy monitorowaniu zasady n+3 w ramach działań RPO WiM 2014-2020 wdrażanych przez FS;
  14. współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z Pomocy technicznej;
  15. współpraca w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
  16. sporządzanie informacji miesięcznych na temat wysokości dofinansowania przekazywanego w formie zaliczek;
  17. realizacja wydatków związanych z ekspertyzami i finansowaniem ekspertów KOP poprzez przygotowanie merytoryczne potrzeb w ramach działania 12.1 RPO WiM;
  18. sporządzanie raportów i zestawień dotyczących nieprawidłowości w ramach działań RPO WiM 2014-2020 wdrażanych przez FS;
  19. prowadzenie postępowań administracyjnych w I i II instancji w przedmiocie zwrotu środków, zastosowania ulg i określania odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania Beneficjenta w ramach działań RPO WiM 2014-2020 wdrażanych przez FS;
  20. prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w przedmiocie zwrotu środków, zastosowania ulg i określania odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania Beneficjenta w ramach działań IP - WUP;
  21. dochodzenie należności w postępowaniu administracyjnym i egzekucji administracyjnej w ramach działań RPO WiM 2014-2020 wdrażanych przez FS;
  22. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020;
  23. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na potrzeby FS i IP - WUP;
  24. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  25. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  26. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  27. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności:
  1. koordynacja opracowywania i aktualizacji Instrukcji Wykonawczej IP oraz Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli PO KL;
  2. przygotowywanie oraz sprawozdawanie z wykonania Rocznego Planu Kontroli PO KL;
  3. przeprowadzanie kontroli oraz wizyt monitorujących w oparciu o Roczny Plan Kontroli PO KL;
  4. przeprowadzanie kontroli doraźnych oraz trwałości projektów zgodnie z właściwością zadań kontrolnych Departamentu;
  5. monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji wydanych w ramach kontroli na miejscu, przeprowadzanych przez IP PO KL;
  6. przeprowadzanie kontroli systemowych oraz doraźnych w IP2 PO KL;
  7. weryfikacja oraz zatwierdzenie Instrukcji Wykonawczej IP2 PO KL;
  8. weryfikacja oraz zatwierdzenie Rocznych Planów Kontroli IP2 PO KL oraz sprawozdania z wykonania RPK;
  9. przeprowadzanie kontroli realizacji zadań zleconych w ramach RPD PT PO KL w RO EFS oraz w IP2;
  10. koordynacja zadań związanych z kontrolami zewnętrznymi przeprowadzanymi w Departamencie oraz u Beneficjentów w ramach Priorytetu IX oraz Działania 8.2 PO KL;
  11. monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji wydanych w ramach kontroli zewnętrznych;
  12. kontrolowanie projektów RPO WiM 2014-2020 w zakresie Działań wdrażanych przez Departament;
  13. opracowanie wkładu do Rocznego Planu Kontroli RPO WiM 2014-2020 w zakresie Działań wdrażanych przez Departament;
  14. sporządzenie kart zamknięcia osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 w zakresie priorytetów inwestycyjnych wdrażanych przez Departament;
  15. sporządzanie wkładu do rocznego podsumowania z audytów i kontroli;
  16. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  17. wsparcie procesu zarządzania ryzykiem w Departamencie;
  18. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  19. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Informacji i Promocji należy w szczególności:
  1. koordynowanie i wdrażanie działań w zakresie wykorzystania środków Pomocy technicznej komponentu regionalnego PO KL;
  2. przygotowywanie i wdrażanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej (RPD PT) IP PO KL, w tym przygotowywanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych, sporządzanie wniosków o płatność i koordynacja realizacji wydatków Departamentu w ramach RPD PT PO KL;
  3. koordynacja i nadzór nad zamówieniami publicznymi Departamentu finansowanymi w ramach RPD PT oraz współpraca w tym zakresie z Departamentem Zamówień Publicznych;
  4. weryfikacja RPD PT IP2;
  5. weryfikacja sprawozdań z realizacji RPD PT IP2 PO KL;
  6. planowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją Planu Działań Informacyjno – Promocyjnych IP;
  7. koordynacja oraz obsługa prac Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej PO KL;
  8. przeprowadzanie konkursów w celu wyboru Regionalnych Ośrodków EFS, nadzór nad ich działalnością oraz rozliczanie przekazywanych im środków;
  9. organizacja konkursów Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
  10. organizacja prac Komisji Oceny Projektów Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
  11. przygotowanie i przedkładanie Zarządowi Województwa listy projektów rekomendowanych do dofinansowania Priorytetu IX PO KL na podstawie prac Komisji Oceny Projektów;
  12. udział w przygotowaniu Planów Działań Priorytetu IX PO KL;
  13. współpraca z komórkami Urzędu oraz innymi instytucjami w zakresie opracowywania polityki edukacyjnej regionu;
  14. przygotowywanie dokumentów w obszarze wdrażania Działań 2.1 oraz 2.2, w tym w szczególności:
   1. założeń do systemu wdrażania oraz wkładu do RPO WiM 2014-2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   2. planu pracy FS,
   3. rocznych planów działania oraz harmonogramów naborów,
   4. przygotowanie i aktualizacja specyficznych kryteriów wyboru projektów w obszarze Działań 2.1 oraz 2.2;
  15. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania:
   1. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020,
   2. kryteriów ogólnych wyboru projektów;
  16. udział w przygotowaniu wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w obszarze EFS;
  17. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  18. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  19. przygotowanie wkładu do sprawozdań i informacji miesięcznych/kwartalnych;
  20. przygotowanie wkładu do RPK w zakresie dotyczącym weryfikacji wniosków o płatność;
  21. przygotowanie projektów regulaminów konkursów;
  22. ogłaszanie naboru wniosków;
  23. organizacja prac KOP oraz procesu negocjacyjnego;
  24. współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020, w tym prowadzenia ich wykazu;
  25. ocena pracy ekspertów;
  26. sporządzanie umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
  27. weryfikacja zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów;
  28. weryfikacja postępu rzeczowo-finansowego wniosku o płatność zgodnie z umową i wytycznymi programowymi;
  29. bieżące wsparcie beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu;
  30. wprowadzanie danych dotyczących rozliczanego projektu do systemów informatycznych;
  31. nakładanie korekt finansowych oraz monitoring ich odzyskiwania, zidentyfikowanych w ramach weryfikacji wniosków o płatność, do momentu wydania decyzji;
  32. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  33. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Projektów Transferu Wiedzy należy w szczególności:
  1. przygotowanie wkładu do Planu Działania Priorytetu VIII PO KL w części dotyczącej Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  2. zarządzanie alokacją i kontraktacją środków Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  3. organizacja konkursów Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  4. organizacja prac Komisji Oceny Projektów Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  5. przygotowanie i przedkładanie Zarządowi Województwa listy projektów rekomendowanych do dofinansowania Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy na podstawie prac Komisji Oceny Projektów;
  6. organizowanie podpisywania umów o dofinansowanie projektów Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  7. weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna (sprawdzanie kwalifikowalności wydatków) oraz zatwierdzanie wniosków o płatność Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  8. bieżący monitoring i ocena postępu merytorycznego i finansowego realizacji Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy, w tym sporządzanie sprawozdań;
  9. przygotowywanie i realizacja projektów systemowych/projektów własnych Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  10. animowanie działań, tworzenie rozwiązań systemowych, popularyzacja wiedzy dot. transferu wiedzy, innowacyjności;
  11. koordynowanie spraw w Departamencie związanych z udzielaniem pomocy publicznej;
  12. współpraca z komórkami Urzędu oraz innymi podmiotami w zakresie opracowywania polityki innowacyjnej regionu;
  13. przygotowywanie dokumentów w obszarze wdrażania Działania 10.6, w tym w szczególności:
   1. założeń do systemu wdrażania oraz wkładu do RPO WiM 2014-2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   2. planu pracy FS,
   3. rocznych planów działania oraz harmonogramów naborów,
   4. przygotowanie i aktualizacja specyficznych kryteriów wyboru projektów w obszarze Działania 10.6;
  14. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania:
   1. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020,
   2. kryteriów ogólnych wyboru projektów;
  15. udział w przygotowaniu wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w obszarze EFS;
  16. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  17. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  18. przygotowanie wkładu do sprawozdań i informacji miesięcznych/kwartalnych;
  19. przygotowanie wkładu do RPK w zakresie dotyczącym weryfikacji wniosków o płatność;
  20. przygotowanie projektów regulaminów konkursów;
  21. ogłaszanie naboru wniosków;
  22. organizacja prac KOP oraz procesu negocjacyjnego;
  23. współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020, w tym prowadzenia ich wykazu;
  24. ocena pracy ekspertów;
  25. sporządzanie umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
  26. weryfikacja zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów;
  27. weryfikacja postępu rzeczowo-finansowego wniosku o płatność zgodnie z umową i wytycznymi programowymi;
  28. bieżące wsparcie beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu;
  29. wprowadzanie danych dotyczących rozliczanego projektu do systemów informatycznych;
  30. nakładanie korekt finansowych oraz monitoring ich odzyskiwania, zidentyfikowanych w ramach weryfikacji wniosków o płatność, do momentu wydania decyzji;
  31. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  32. realizacja zadań wynikających z wdrażania Popytowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim;
  33. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Projektów Systemowych należy w szczególności:
  1. opracowywanie wkładu do Planu Działania Priorytetu IX PO KL w zakresie projektów systemowych;
  2. przeprowadzanie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie składanych przez Beneficjentów systemowych Priorytetu IX PO KL;
  3. zarządzanie alokacją i kontraktacją projektów systemowych Priorytetu IX PO KL;
  4. organizowanie podpisywania umów o dofinansowanie projektów systemowych Priorytetu IX PO KL;
  5. bieżący monitoring i ocena postępu merytorycznego i finansowego realizacji projektów konkursowych Priorytetu IX POKL, w tym sporządzanie sprawozdań;
  6. weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna (sprawdzanie kwalifikowalności wydatków) oraz zatwierdzanie wniosków o płatność projektów systemowych Priorytetu IX PO KL;
  7. przygotowywanie i realizacja projektów systemowych/projektów własnych w ramach Priorytetu IX PO KL;
  8. przygotowywanie dokumentów w obszarze wdrażania Działania 2.3, w tym w szczególności:
   1. założeń do systemu wdrażania oraz wkładu do RPO WiM 2014-2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   2. planu pracy FS,
   3. rocznych planów działania oraz harmonogramów naborów,
   4. przygotowanie i aktualizacja specyficznych kryteriów wyboru projektów w obszarze Działania 2.3;
  9. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania:
   1. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020,
   2. kryteriów ogólnych wyboru projektów;
  10. udział w przygotowaniu wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w obszarze EFS;
  11. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  12. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  13. przygotowanie wkładu do sprawozdań i informacji miesięcznych/kwartalnych;
  14. przygotowanie wkładu do RPK w zakresie dotyczącym weryfikacji wniosków o płatność;
  15. przygotowanie projektów regulaminów konkursów;
  16. ogłaszanie naboru wniosków;
  17. organizacja prac KOP oraz procesu negocjacyjnego;
  18. współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020, w tym prowadzenia ich wykazu;
  19. ocena pracy ekspertów;
  20. sporządzanie umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
  21. weryfikacja zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów;
  22. weryfikacja postępu rzeczowo-finansowego wniosku o płatność zgodnie z umową i wytycznymi programowymi;
  23. bieżące wsparcie beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu;
  24. wprowadzanie danych dotyczących rozliczanego projektu do systemów informatycznych;
  25. nakładanie korekt finansowych oraz monitoring ich odzyskiwania, zidentyfikowanych w ramach weryfikacji wniosków o płatność, do momentu wydania decyzji;
  26. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  27. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich należy w szczególności:
  1. planowanie i prowadzenie działań związanych z realizacją Planu Szkoleń będącego elementem Planu Działań Pomocy Technicznej;
  2. koordynacja i realizacja procesu kadrowego w Departamencie;
  3. koordynacja opracowywania regulaminu wewnętrznego Departamentu;
  4. sporządzanie i aktualizacja opisów stanowisk Departamentu;
  5. współpraca przy podnoszeniu kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM 2014-2020;
  6. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  7. archiwizacja dokumentacji.