Wersja nieobowiązująca z dnia

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Dyrektor: Michał Opieczyński
Zastępca dyrektora: Maria Joanna Pietrukaniec
Zastępca dyrektora: Katarzyna Smólczyńska

10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, pok. 361
tel. (89) 521 97 00
fax. (89) 521 97 09
e-mail: dfs@warmia.mazury.pl
strona www: www.efs.warmia.mazury.pl

 

 1. W skład Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (FS) wchodzą:
  1. Biuro Strategii i Monitorowania (II);
  2. Biuro Projektów Konkursowych (III);
  3. Biuro Finansów (IV);
  4. Biuro Kontroli (V);
  5. Biuro Informacji i Promocji (VI);
  6. Biuro Projektów Transfery Wiedzy (VII).
  7. Biuro Projektów Systemowych (VIII);
  8. Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich (IX).
 1. Do zadań Biura Strategii i Monitorowania należy w szczególności:
  1. zarządzanie strategiczne wdrażaniem Priorytetów i Działań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), w tym koordynacja opracowywania Planów Działań;
  2. koordynacja opiniowania i konsultacji dokumentów programowych POKL;
  3. weryfikacja i zatwierdzanie sprawozdań z realizacji Działań komponentu regionalnego PO KL;
  4. przygotowywanie sprawozdań z realizacji Priorytetów, Informacji Kwartalnych oraz innych, raportów, zestawień i tabel monitorujących z realizacji komponentu regionalnego PO KL;
  5. przeprowadzanie ewaluacji w oparciu o okresowe Plany działań ewaluacyjnych komponentu regionalnego PO KL;
  6. ustalenie treści porozumień z IZ PO KL oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie (IP2) wynikających z pełnienia przez Samorząd Województwa funkcji IP PO KL;
  7. sprawowanie nadzoru nad IP2 w zakresie wynikającym z porozumienia IP/IP2;
  8. rozpatrywanie odwołań od oceny i wyboru projektów przez IP2;
  9. rozpatrywanie protestów składanych przez Beneficjentów w ramach Priorytetu IX PO KL oraz Działania 8.2 PO KL;
  10. obsługa funkcjonowania oraz kontrola jakości danych wprowadzanych do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) SIMIK 07-13, LSI oraz PEFS;
  11. organizacja oraz obsługa prac Podkomitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  12. koordynacja i obsługa grup roboczych powołanych przy Podkomitecie Monitorującym POKL;
  13. ocena i zatwierdzanie wniosków o dofinansowanie projektów systemowych Departamentu, ROPS oraz IP2;
  14. koordynacja i realizacja zadań wynikających z Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach PO KL;
  15. koordynacja wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w komponencie regionalnym PO KL;
  16. koordynacja realizacji zadań Departamentu w obszarze równość szans;
  17. realizacja zadań związanych z zamknięciem ZPORR w części monitorowanie wdrażania ZPORR oraz administrowanie danymi osobowymi Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.2 ZPORR;
  18. koordynacja procesu zamknięcia PO KL, w szczególności w obszarze wykonania kontraktacji zgodnie z limitem dostępnych środków w ramach komponentu regionalnego PO KL oraz zapewnieniem krajowego wkładu publicznego na poziomie określonym w porozumieniu w sprawie realizacji komponentu regionalnego PO KL;
  19. koordynacja i wsparcie zadań w Departamencie FS wynikających ze współpracy z PR w zakresie:
   1. opracowywania i aktualizacji RPO WiM 2014 – 2020,
   2. prowadzenia negocjacji RPO WiM 2014-2020 z Komisją Europejską,
   3. opracowywania stanowiska negocjacyjnego do kontraktu terytorialnego,
   4. opracowywania i aktualizacji SZOOP RPO WiM 2014-2020,
   5. monitorowania inteligentnych specjalizacji,
   6. przekazywania MIiR informacji o realizacji kontraktu terytorialnego,
   7. sporządzania rocznych i końcowego sprawozdania z realizacji RPO WiM 2014-2020,
   8. sporządzanie informacji dotyczącej zmian w alokacji środków oraz informacji kwartalnych z realizacji RPO WiM 2014-2020,
   9. sporządzania informacji o realizacji RPO WiM 2014-2020 dla Zarządu, Sejmiku Województwa oraz Komitetu Monitorującego Programu;
  20. wsparcie i opracowywanie dokumentów z wykorzystaniem wkładów Biur FS, w tym w szczególności:
   1. planu pracy FS,
   2. harmonogramów naborów i ich aktualizacji,
   3. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020,
   4. sprawozdań oraz informacji kwartalnych Osi Priorytetowej 2 i Działania 10.6 RPO WiM 2014-2020,
   5. rocznych planów działania;
  21. koordynacja, opracowanie i aktualizacja wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w zakresie EFS;
  22. opracowanie i aktualizacja kryteriów ogólnych wyboru projektów;
  23. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  24. opracowanie projektów wytycznych programowych w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020;
  25. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  26. współpraca przy tworzeniu i użytkowanie Lokalnego systemu informatycznego;
  27. administrowanie SL2014 w zakresie wdrażanych przez Departament Działań;
  28. prowadzenie procedury odwoławczej od oceny wniosków w Działaniach RPO WiM 2014-2020 wdrażanych przez Departament;
  29. współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM, w tym prowadzenia ich Wykazu;
  30. współpraca w zakresie organizacji szkoleń dla beneficjentów i kandydatów na ekspertów w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020;
  31. współpraca w zakresie ewaluacji RPO WiM 2014-2020;
  32. współpraca w zakresie informacji i promocji RPO WiM 2014-2020;
  33. współpraca w zakresie realizacji szkoleń dla Beneficjentów;
  34. współpraca w zakresie powierzenia zadań IP WUP związanych z realizacją RPO WiM 2014-2020;
  35. realizacja zadań wynikających z nadzoru nad bieżącym wykonywaniem funkcji IP – WUP w zakresie opiniowania Rocznych planów działania, harmonogramów naborów, inicjowania zmian w umowie z IP, weryfikacji wstępnej sprawozdań rocznych i okresowych, IW IP oraz współpracy w zakresie centralnego systemu informatycznego;
  36. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  37. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Projektów Konkursowych należy w szczególności:
  1. organizowanie podpisywania umów o dofinansowanie projektów konkursowych Priorytetu IX PO KL;
  2. bieżący monitoring i ocena postępu merytorycznego i finansowego realizacji projektów konkursowych Priorytetu IX POKL, w tym sporządzanie sprawozdań;
  3. zarządzanie alokacją i kontraktacją środków w ramach projektów konkursowych Priorytetu IX PO KL;
  4. weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna (sprawdzanie kwalifikowalności wydatków) oraz zatwierdzanie wniosków o płatność projektów konkursowych Priorytetu IX PO KL;
  5. opracowywanie wkładu do Planu Działania Priorytetu IX PO KL w zakresie projektów konkursowych;
  6. przygotowywanie dokumentów w obszarze wdrażania Działania 2.4, w tym w szczególności:
   1. założeń do systemu wdrażania oraz wkładu do RPO WiM 2014-2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   2. planu pracy FS,
   3. rocznych planów działania oraz harmonogramów naborów,
   4. przygotowanie i aktualizacja specyficznych kryteriów wyboru projektów w obszarze Działania 2.4;
  7. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania:
   1. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020,
   2. kryteriów ogólnych wyboru projektów;
  8. współpraca w zakresie przygotowania wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w obszarze EFS;
  9. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  10. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  11. przygotowanie wkładu do sprawozdań i informacji miesięcznych/kwartalnych;
  12. przygotowanie wkładu do RPK w zakresie dotyczącym weryfikacji wniosków o płatność;
  13. współpraca w zakresie naborów kandydatów na ekspertów RPO WiM, w tym prowadzenia ich wykazu;
  14. ocena pracy ekspertów;
  15. przygotowanie projektów regulaminów konkursów;
  16. ogłaszanie naboru wniosków;
  17. organizacja prac KOP oraz procesu negocjacyjnego;
  18. sporządzanie umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
  19. weryfikacja zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów;
  20. weryfikacja postępu rzeczowo-finansowego wniosku o płatność zgodnie z umową i wytycznymi programowymi;
  21. bieżące wsparcie beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu;
  22. wprowadzanie danych dotyczących rozliczanego projektu do systemów informatycznych;
  23. nakładanie korekt finansowych oraz monitoring ich odzyskiwania, zidentyfikowanych w ramach weryfikacji wniosków o płatność, do momentu wydania decyzji;
  24. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  25. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Finansów należy w szczególności:
  1. opracowanie prognoz wydatków, zabezpieczenie środków na realizację PO KL, monitorowanie poziomu wykorzystania dotacji celowej i środków z budżetu środków europejskich, sporządzanie analiz i prognoz z zakresu postępu finansowego Działań i Priorytetów;
  2. weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność projektów systemowych POKL w wdrażanych w BPS, BPTW, ROPS, IP2 a także wniosków o płatność BIiP w ramach Pomocy technicznej oraz wystawianie dyspozycji przelewu środków;
  3. monitorowanie kwot odzyskanych i wycofanych w ramach komponentu regionalnego PO KL;
  4. sporządzanie Poświadczeń i deklaracji wydatków i przekazywanie ich do IZ PO KL;
  5. gromadzenie i opracowywanie informacji dotyczących nieprawidłowości POKL;
  6. wykonywanie czynności związanych z pełnieniem organu pierwszej instancji w zakresie decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów o finansach publicznych, w tym decyzji o udzielaniu ulg w spłacie ww. środków, w ramach projektów Priorytetu IX i Działania 8.2 PO KL;
  7. realizacja zadań związanych z zamknięciem ZPORR w części gromadzenia i opracowywania dokumentów dotyczących nieprawidłowości i odzyskiwania kwot w ramach Działania 2.2, 2.5, 2.6 oraz 3.4 ZPORR;
  8. opracowywanie i rozliczanie planów finansowych i projektu budżetu w ramach działań RPO WiM 2014-2020 wdrażanych przez FS;
  9. sporządzanie prognoz wniosków o płatność do KE w ramach działań RPO WiM 2014-2020 wdrażanych przez FS;
  10. sporządzanie deklaracji wydatków w ramach działań RPO WiM 2014-2020 wdrażanych przez FS z uwzględnieniem wyników audytów IA;
  11. współpraca przy sporządzaniu deklaracji zarządczej;
  12. przygotowywanie Dyspozycji przelewów w ramach działań RPO WiM 2014-2020 wdrażanych przez FS;
  13. współpraca przy monitorowaniu zasady n+3 w ramach działań RPO WiM 2014-2020 wdrażanych przez FS;
  14. współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z Pomocy technicznej;
  15. współpraca w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
  16. sporządzanie informacji miesięcznych na temat wysokości dofinansowania przekazywanego w formie zaliczek;
  17. realizacja wydatków związanych z ekspertyzami i finansowaniem ekspertów KOP poprzez przygotowanie merytoryczne potrzeb w ramach działania 12.1 RPO WiM;
  18. sporządzanie raportów i zestawień dotyczących nieprawidłowości w ramach działań RPO WiM 2014-2020 wdrażanych przez FS;
  19. prowadzenie postępowań administracyjnych w I i II instancji w przedmiocie zwrotu środków, zastosowania ulg i określania odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania Beneficjenta w ramach działań RPO WiM 2014-2020 wdrażanych przez FS;
  20. prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w przedmiocie zwrotu środków, zastosowania ulg i określania odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania Beneficjenta w ramach działań IP - WUP;
  21. dochodzenie należności w postępowaniu administracyjnym i egzekucji administracyjnej w ramach działań RPO WiM 2014-2020 wdrażanych przez FS;
  22. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020;
  23. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na potrzeby FS i IP - WUP;
  24. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  25. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  26. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  27. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności:
  1. koordynacja opracowywania i aktualizacji Instrukcji Wykonawczej IP oraz Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli PO KL;
  2. przygotowywanie oraz sprawozdawanie z wykonania Rocznego Planu Kontroli PO KL;
  3. przeprowadzanie kontroli oraz wizyt monitorujących w oparciu o Roczny Plan Kontroli PO KL;
  4. przeprowadzanie kontroli doraźnych oraz trwałości projektów zgodnie z właściwością zadań kontrolnych Departamentu;
  5. monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji wydanych w ramach kontroli na miejscu, przeprowadzanych przez IP PO KL;
  6. przeprowadzanie kontroli systemowych oraz doraźnych w IP2 PO KL;
  7. weryfikacja oraz zatwierdzenie Instrukcji Wykonawczej IP2 PO KL;
  8. weryfikacja oraz zatwierdzenie Rocznych Planów Kontroli IP2 PO KL oraz sprawozdania z wykonania RPK;
  9. przeprowadzanie kontroli realizacji zadań zleconych w ramach RPD PT PO KL w RO EFS oraz w IP2;
  10. koordynacja zadań związanych z kontrolami zewnętrznymi przeprowadzanymi w Departamencie oraz u Beneficjentów w ramach Priorytetu IX oraz Działania 8.2 PO KL;
  11. monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji wydanych w ramach kontroli zewnętrznych;
  12. kontrolowanie projektów RPO WiM 2014-2020 w zakresie Działań wdrażanych przez Departament;
  13. opracowanie wkładu do Rocznego Planu Kontroli RPO WiM 2014-2020 w zakresie Działań wdrażanych przez Departament;
  14. sporządzenie kart zamknięcia osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 w zakresie priorytetów inwestycyjnych wdrażanych przez Departament;
  15. sporządzanie wkładu do rocznego podsumowania z audytów i kontroli;
  16. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  17. wsparcie procesu zarządzania ryzykiem w Departamencie;
  18. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  19. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Informacji i Promocji należy w szczególności:
  1. koordynowanie i wdrażanie działań w zakresie wykorzystania środków Pomocy technicznej komponentu regionalnego PO KL;
  2. przygotowywanie i wdrażanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej (RPD PT) IP PO KL, w tym przygotowywanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych, sporządzanie wniosków o płatność i koordynacja realizacji wydatków Departamentu w ramach RPD PT PO KL;
  3. koordynacja i nadzór nad zamówieniami publicznymi Departamentu finansowanymi w ramach RPD PT oraz współpraca w tym zakresie z Departamentem Zamówień Publicznych;
  4. weryfikacja RPD PT IP2;
  5. weryfikacja sprawozdań z realizacji RPD PT IP2 PO KL;
  6. planowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją Planu Działań Informacyjno – Promocyjnych IP;
  7. koordynacja oraz obsługa prac Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej PO KL;
  8. przeprowadzanie konkursów w celu wyboru Regionalnych Ośrodków EFS, nadzór nad ich działalnością oraz rozliczanie przekazywanych im środków;
  9. organizacja konkursów Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
  10. organizacja prac Komisji Oceny Projektów Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
  11. przygotowanie i przedkładanie Zarządowi Województwa listy projektów rekomendowanych do dofinansowania Priorytetu IX PO KL na podstawie prac Komisji Oceny Projektów;
  12. udział w przygotowaniu Planów Działań Priorytetu IX PO KL;
  13. współpraca z komórkami Urzędu oraz innymi instytucjami w zakresie opracowywania polityki edukacyjnej regionu;
  14. przygotowywanie dokumentów w obszarze wdrażania Działań 2.1 oraz 2.2, w tym w szczególności:
   1. założeń do systemu wdrażania oraz wkładu do RPO WiM 2014-2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   2. planu pracy FS,
   3. rocznych planów działania oraz harmonogramów naborów,
   4. przygotowanie i aktualizacja specyficznych kryteriów wyboru projektów w obszarze Działań 2.1 oraz 2.2;
  15. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania:
   1. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020,
   2. kryteriów ogólnych wyboru projektów;
  16. udział w przygotowaniu wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w obszarze EFS;
  17. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  18. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  19. przygotowanie wkładu do sprawozdań i informacji miesięcznych/kwartalnych;
  20. przygotowanie wkładu do RPK w zakresie dotyczącym weryfikacji wniosków o płatność;
  21. przygotowanie projektów regulaminów konkursów;
  22. ogłaszanie naboru wniosków;
  23. organizacja prac KOP oraz procesu negocjacyjnego;
  24. współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020, w tym prowadzenia ich wykazu;
  25. ocena pracy ekspertów;
  26. sporządzanie umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
  27. weryfikacja zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów;
  28. weryfikacja postępu rzeczowo-finansowego wniosku o płatność zgodnie z umową i wytycznymi programowymi;
  29. bieżące wsparcie beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu;
  30. wprowadzanie danych dotyczących rozliczanego projektu do systemów informatycznych;
  31. nakładanie korekt finansowych oraz monitoring ich odzyskiwania, zidentyfikowanych w ramach weryfikacji wniosków o płatność, do momentu wydania decyzji;
  32. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  33. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Projektów Transferu Wiedzy należy w szczególności:
  1. przygotowanie wkładu do Planu Działania Priorytetu VIII PO KL w części dotyczącej Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  2. zarządzanie alokacją i kontraktacją środków Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  3. organizacja konkursów Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  4. organizacja prac Komisji Oceny Projektów Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  5. przygotowanie i przedkładanie Zarządowi Województwa listy projektów rekomendowanych do dofinansowania Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy na podstawie prac Komisji Oceny Projektów;
  6. organizowanie podpisywania umów o dofinansowanie projektów Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  7. weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna (sprawdzanie kwalifikowalności wydatków) oraz zatwierdzanie wniosków o płatność Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  8. bieżący monitoring i ocena postępu merytorycznego i finansowego realizacji Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy, w tym sporządzanie sprawozdań;
  9. przygotowywanie i realizacja projektów systemowych/projektów własnych Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  10. animowanie działań, tworzenie rozwiązań systemowych, popularyzacja wiedzy dot. transferu wiedzy, innowacyjności;
  11. koordynowanie spraw w Departamencie związanych z udzielaniem pomocy publicznej;
  12. współpraca z komórkami Urzędu oraz innymi podmiotami w zakresie opracowywania polityki innowacyjnej regionu;
  13. przygotowywanie dokumentów w obszarze wdrażania Działania 10.6, w tym w szczególności:
   1. założeń do systemu wdrażania oraz wkładu do RPO WiM 2014-2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   2. planu pracy FS,
   3. rocznych planów działania oraz harmonogramów naborów,
   4. przygotowanie i aktualizacja specyficznych kryteriów wyboru projektów w obszarze Działania 10.6;
  14. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania:
   1. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020,
   2. kryteriów ogólnych wyboru projektów;
  15. udział w przygotowaniu wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w obszarze EFS;
  16. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  17. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  18. przygotowanie wkładu do sprawozdań i informacji miesięcznych/kwartalnych;
  19. przygotowanie wkładu do RPK w zakresie dotyczącym weryfikacji wniosków o płatność;
  20. przygotowanie projektów regulaminów konkursów;
  21. ogłaszanie naboru wniosków;
  22. organizacja prac KOP oraz procesu negocjacyjnego;
  23. współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020, w tym prowadzenia ich wykazu;
  24. ocena pracy ekspertów;
  25. sporządzanie umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
  26. weryfikacja zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów;
  27. weryfikacja postępu rzeczowo-finansowego wniosku o płatność zgodnie z umową i wytycznymi programowymi;
  28. bieżące wsparcie beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu;
  29. wprowadzanie danych dotyczących rozliczanego projektu do systemów informatycznych;
  30. nakładanie korekt finansowych oraz monitoring ich odzyskiwania, zidentyfikowanych w ramach weryfikacji wniosków o płatność, do momentu wydania decyzji;
  31. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  32. realizacja zadań wynikających z wdrażania Popytowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim;
  33. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Projektów Systemowych należy w szczególności:
  1. opracowywanie wkładu do Planu Działania Priorytetu IX PO KL w zakresie projektów systemowych;
  2. przeprowadzanie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie składanych przez Beneficjentów systemowych Priorytetu IX PO KL;
  3. zarządzanie alokacją i kontraktacją projektów systemowych Priorytetu IX PO KL;
  4. organizowanie podpisywania umów o dofinansowanie projektów systemowych Priorytetu IX PO KL;
  5. bieżący monitoring i ocena postępu merytorycznego i finansowego realizacji projektów konkursowych Priorytetu IX POKL, w tym sporządzanie sprawozdań;
  6. weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna (sprawdzanie kwalifikowalności wydatków) oraz zatwierdzanie wniosków o płatność projektów systemowych Priorytetu IX PO KL;
  7. przygotowywanie i realizacja projektów systemowych/projektów własnych w ramach Priorytetu IX PO KL;
  8. przygotowywanie dokumentów w obszarze wdrażania Działania 2.3, w tym w szczególności:
   1. założeń do systemu wdrażania oraz wkładu do RPO WiM 2014-2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   2. planu pracy FS,
   3. rocznych planów działania oraz harmonogramów naborów,
   4. przygotowanie i aktualizacja specyficznych kryteriów wyboru projektów w obszarze Działania 2.3;
  9. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania:
   1. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020,
   2. kryteriów ogólnych wyboru projektów;
  10. udział w przygotowaniu wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w obszarze EFS;
  11. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  12. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  13. przygotowanie wkładu do sprawozdań i informacji miesięcznych/kwartalnych;
  14. przygotowanie wkładu do RPK w zakresie dotyczącym weryfikacji wniosków o płatność;
  15. przygotowanie projektów regulaminów konkursów;
  16. ogłaszanie naboru wniosków;
  17. organizacja prac KOP oraz procesu negocjacyjnego;
  18. współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020, w tym prowadzenia ich wykazu;
  19. ocena pracy ekspertów;
  20. sporządzanie umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
  21. weryfikacja zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów;
  22. weryfikacja postępu rzeczowo-finansowego wniosku o płatność zgodnie z umową i wytycznymi programowymi;
  23. bieżące wsparcie beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu;
  24. wprowadzanie danych dotyczących rozliczanego projektu do systemów informatycznych;
  25. nakładanie korekt finansowych oraz monitoring ich odzyskiwania, zidentyfikowanych w ramach weryfikacji wniosków o płatność, do momentu wydania decyzji;
  26. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  27. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich należy w szczególności:
  1. planowanie i prowadzenie działań związanych z realizacją Planu Szkoleń będącego elementem Planu Działań Pomocy Technicznej;
  2. koordynacja i realizacja procesu kadrowego w Departamencie;
  3. koordynacja opracowywania regulaminu wewnętrznego Departamentu;
  4. sporządzanie i aktualizacja opisów stanowisk Departamentu;
  5. współpraca przy podnoszeniu kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM 2014-2020;
  6. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  7. archiwizacja dokumentacji.