Wersja nieobowiązująca z dnia

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Dyrektor: Michał Opieczyński
Zastępca dyrektora: Maria Joanna Pietrukaniec
Zastępca dyrektora: Katarzyna Smólczyńska

10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, pok. 361
tel. (89) 521 97 00
fax. (89) 521 97 09

 

 1. W skład Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (FS) wchodzą:
  1. Biuro Strategii i Monitorowania (II);
  2. Biuro Projektów Kształcenia Zawodowego (III);
  3. Biuro Finansów (IV);
  4. Biuro Kontroli Projektów (V);
  5. Biuro Projektów Kształcenia Ogólnego (VI);
  6. Biuro Projektów Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw (VII).
  7. Biuro Projektów Kształcenia Ustawicznego (VIII).
 1. Do zadań Biura Strategii i Monitorowania należy w szczególności:
  1. koordynacja i wsparcie zadań w Departamencie FS wynikających ze współpracy z Departamentem PR w zakresie:
   1. opracowywania i aktualizacji RPO WiM na lata 2014 – 2020,
   2. prowadzenia negocjacji RPO WiM na lata 2014 – 2020 z Komisją Europejską,
   3. opracowywania stanowiska negocjacyjnego do Kontraktu Terytorialnego,
   4. opracowywania i aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM na lata 2014-2020,
   5. monitorowania inteligentnych specjalizacji,
   6. przekazywania MR informacji o realizacji kontraktu terytorialnego,
   7. sporządzania rocznych i końcowego sprawozdania z realizacji RPO WiM na lata 2014 – 2020,
   8. przekazywania do IK UP informacji dotyczącej zmian w alokacji środków oraz informacji kwartalnych z realizacji RPO WiM na lata 2014 – 2020,
   9. sporządzania informacji o realizacji RPO WiM na lata 2014 – 2020 do Zarządu, Sejmiku Województwa oraz Komitetu Monitorującego Programu,
   10. naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM na lata 2014 – 2020, w tym prowadzenia ich Wykazu,
   11. ewaluacji RPO WiM na lata 2014 – 2020,
   12. powierzenia zadań IP WUP związanych z realizacją RPO WiM na lata 2014 – 2020;
  2. wsparcie Biur wdrożeniowych Departamentu FS i opracowywanie dokumentów z wykorzystaniem wkładów Biur Departamentu FS, w tym w szczególności:
   1. planu pracy Departamentu FS,
   2. harmonogramów naborów i ich aktualizacji,
   3. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata 2014-2020,
   4. sprawozdań oraz informacji kwartalnych Osi Priorytetowej 2 i Działania 10.6 RPO WiM na lata 2014 – 2020,
   5. rocznych planów działania;
  3. koordynacja, opracowanie i aktualizacja wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w zakresie EFS;
  4. opracowanie i aktualizacja, przy wsparciu merytorycznym pracowników Departamentu FS, kryteriów ogólnych wyboru projektów;
  5. przekazywanie do Departamentu PR wewnętrznie skonsultowanych uwag do projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  6. współpraca z Departamentem EFRR przy tworzeniu i użytkowaniu Lokalnego Systemu Informatycznego;
  7. współpraca z Departamentem KP w zakresie informacji i promocji RPO WiM na lata 2014 – 2020; w tym organizacji szkoleń dla beneficjentów w obszarze wdrażanych przez Departament Działań;
  8. współpraca z Ministerstwem Rozwoju w zakresie organizacji szkoleń dla kandydatów na ekspertów RPO WiM na lata 2014 – 2020;
  9. administrowanie Centralnym Systemem Teleinformatycznym SL 2014 w zakresie wdrażanych przez Departament Działań;
  10. prowadzenie procedury odwoławczej od oceny wniosków w Działaniach RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament;
  11. realizacja zadań wynikających z nadzoru nad bieżącym wykonywaniem funkcji IP
   – WUP w zakresie opiniowania Rocznych Planów Działania, harmonogramów naborów, inicjowania zmian w umowie z IP, weryfikacji wstępnej sprawozdań rocznych i okresowych, Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej RPO WiM na lata 2014-2020 oraz współpracy w zakresie Centralnego Systemu Informatycznego SL 2014;
  12. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  13. udział w procesie zarządzania ryzykiem w Departamencie;
  14. zadania związane z zamykaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013;
  15. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Projektów Kształcenia Zawodowego należy w szczególności:
  1. współpraca z komórkami Urzędu oraz innymi instytucjami w zakresie kreowania polityki edukacyjnej regionu;
  2. przygotowywanie dokumentów w obszarze wdrażania Działania 2.4, w tym w szczególności:
   1. założeń do systemu wdrażania oraz wkładu do RPO WiM na lata 2014
    – 2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM na lata 2014-2020,
   2. planu pracy Departamentu FS,
   3. rocznych planów działania w zakresie postępu rzeczowego oraz harmonogramów naborów,
   4. przygotowanie i aktualizacja specyficznych kryteriów wyboru projektów w obszarze Działania 2.4;
  3. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania:
   1. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata 2014-2020,
   2. kryteriów ogólnych wyboru projektów,
   3. wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w obszarze EFS;
  4. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  5. przygotowanie wkładu do sprawozdań i informacji miesięcznych/kwartalnych w zakresie związanym z opisem problemów we wdrażaniu oraz planowanych działań zaradczych w ramach Działania 2.4;
  6. współpraca przy opracowaniu Rocznego Planu Kontroli w obszarze dotyczącym weryfikacji administracyjnej projektów;
  7. przygotowanie projektów regulaminów konkursów w ramach Działania 2.4;
  8. przygotowanie do przedłożenia Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokumentacji dotyczącej ogłoszenia naboru wniosków;
  9. wsparcie Przewodniczącego KOP w zakresie organizacji prac Komisji;
  10. współpraca z KOP w ramach oceny pracy ekspertów w obszarze kształcenia zawodowego;
  11. sporządzanie umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
  12. weryfikacja zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów;
  13. weryfikacja postępu rzeczowo-finansowego wniosku o płatność zgodnie z umową i wytycznymi programowymi;
  14. bieżące wsparcie beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu;
  15. wprowadzanie danych dotyczących rozliczanego projektu do systemów informatycznych;
  16. nakładanie korekt finansowych oraz monitoring ich odzyskiwania, zidentyfikowanych w ramach weryfikacji wniosków o płatność, do momentu wydania decyzji;
  17. udział w spotkaniach informacyjnych z potencjalnymi wnioskodawcami w ramach Działania 2.4;
  18. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  19. udział w procesie zarządzania ryzykiem w Departamencie;
  20. zadania związane z zamykaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013;
  21. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Finansów należy w szczególności:
  1. opracowywanie i rozliczanie planów finansowych i projektu budżetu w ramach działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS;
  2. sporządzanie prognoz wniosków o płatność do KE w ramach działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS;
  3. sporządzanie deklaracji wydatków w ramach działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS z uwzględnieniem wyników audytów IA;
  4. współpraca z Departamentem A przy sporządzaniu deklaracji zarządczej;
  5. przygotowywanie dyspozycji przelewów w ramach działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS;
  6. współpraca z Departamentem PR przy monitorowaniu zasady n+3 w ramach działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS;
  7. współpraca z Departamentem O w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z Pomocy Technicznej;
  8. współpraca z Departamentem O w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO WiM na lata 2014 – 2020;
  9. sporządzanie informacji miesięcznych na temat wysokości dofinansowania przekazywanego w formie zaliczek;
  10. realizacja wydatków związanych z ekspertyzami i finansowaniem ekspertów KOP poprzez przygotowanie merytoryczne potrzeb w ramach działania 12.1 RPO WiM na lata 2014 – 2020;
  11. sporządzanie raportów i zestawień dotyczących nieprawidłowości w ramach Działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS;
  12. prowadzenie postępowań administracyjnych w I i II instancji w przedmiocie zwrotu środków, zastosowania ulg i określania odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania Beneficjenta w ramach Działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS;
  13. prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w przedmiocie zwrotu środków, zastosowania ulg i określania odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania Beneficjenta w ramach działań IP - WUP;
  14. dochodzenie należności w postępowaniu administracyjnym i egzekucji administracyjnej w ramach działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS;
  15. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata 2014-2020;
  16. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na potrzeby Departamentu FS i IP - WUP;
  17. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  18. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  19. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  20. udział w procesie zarządzania ryzykiem w Departamencie;
  21. zadania związane z zamykaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013;
  22. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności:
  1. koordynacja opracowywania i aktualizacji Instrukcji Wykonawczej IP oraz Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli PO KL;
  2. przygotowywanie oraz sprawozdawanie z wykonania Rocznego Planu Kontroli PO KL;
  3. przeprowadzanie kontroli oraz wizyt monitorujących w oparciu o Roczny Plan Kontroli PO KL;
  4. przeprowadzanie kontroli doraźnych oraz trwałości projektów zgodnie z właściwością zadań kontrolnych Departamentu;
  5. monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji wydanych w ramach kontroli na miejscu, przeprowadzanych przez IP PO KL;
  6. przeprowadzanie kontroli systemowych oraz doraźnych w IP2 PO KL;
  7. weryfikacja oraz zatwierdzenie Instrukcji Wykonawczej IP2 PO KL;
  8. weryfikacja oraz zatwierdzenie Rocznych Planów Kontroli IP2 PO KL oraz sprawozdania z wykonania RPK;
  9. przeprowadzanie kontroli realizacji zadań zleconych w ramach RPD PT PO KL w RO EFS oraz w IP2;
  10. koordynacja zadań związanych z kontrolami zewnętrznymi przeprowadzanymi w Departamencie oraz u Beneficjentów w ramach Priorytetu IX oraz Działania 8.2 PO KL;
  11. monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji wydanych w ramach kontroli zewnętrznych;
  12. kontrolowanie projektów RPO WiM 2014-2020 w zakresie Działań wdrażanych przez Departament;
  13. opracowanie wkładu do Rocznego Planu Kontroli RPO WiM 2014-2020 w zakresie Działań wdrażanych przez Departament;
  14. sporządzenie kart zamknięcia osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 w zakresie priorytetów inwestycyjnych wdrażanych przez Departament;
  15. sporządzanie wkładu do rocznego podsumowania z audytów i kontroli;
  16. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  17. wsparcie procesu zarządzania ryzykiem w Departamencie;
  18. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  19. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Informacji i Promocji należy w szczególności:
  1. koordynowanie i wdrażanie działań w zakresie wykorzystania środków Pomocy technicznej komponentu regionalnego PO KL;
  2. przygotowywanie i wdrażanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej (RPD PT) IP PO KL, w tym przygotowywanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych, sporządzanie wniosków o płatność i koordynacja realizacji wydatków Departamentu w ramach RPD PT PO KL;
  3. koordynacja i nadzór nad zamówieniami publicznymi Departamentu finansowanymi w ramach RPD PT oraz współpraca w tym zakresie z Departamentem Zamówień Publicznych;
  4. weryfikacja RPD PT IP2;
  5. weryfikacja sprawozdań z realizacji RPD PT IP2 PO KL;
  6. planowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją Planu Działań Informacyjno – Promocyjnych IP;
  7. koordynacja oraz obsługa prac Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej PO KL;
  8. przeprowadzanie konkursów w celu wyboru Regionalnych Ośrodków EFS, nadzór nad ich działalnością oraz rozliczanie przekazywanych im środków;
  9. organizacja konkursów Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
  10. organizacja prac Komisji Oceny Projektów Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
  11. przygotowanie i przedkładanie Zarządowi Województwa listy projektów rekomendowanych do dofinansowania Priorytetu IX PO KL na podstawie prac Komisji Oceny Projektów;
  12. udział w przygotowaniu Planów Działań Priorytetu IX PO KL;
  13. współpraca z komórkami Urzędu oraz innymi instytucjami w zakresie opracowywania polityki edukacyjnej regionu;
  14. przygotowywanie dokumentów w obszarze wdrażania Działań 2.1 oraz 2.2, w tym w szczególności:
   1. założeń do systemu wdrażania oraz wkładu do RPO WiM 2014-2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   2. planu pracy FS,
   3. rocznych planów działania oraz harmonogramów naborów,
   4. przygotowanie i aktualizacja specyficznych kryteriów wyboru projektów w obszarze Działań 2.1 oraz 2.2;
  15. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania:
   1. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020,
   2. kryteriów ogólnych wyboru projektów;
  16. udział w przygotowaniu wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w obszarze EFS;
  17. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  18. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  19. przygotowanie wkładu do sprawozdań i informacji miesięcznych/kwartalnych;
  20. przygotowanie wkładu do RPK w zakresie dotyczącym weryfikacji wniosków o płatność;
  21. przygotowanie projektów regulaminów konkursów;
  22. ogłaszanie naboru wniosków;
  23. organizacja prac KOP oraz procesu negocjacyjnego;
  24. współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020, w tym prowadzenia ich wykazu;
  25. ocena pracy ekspertów;
  26. sporządzanie umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
  27. weryfikacja zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów;
  28. weryfikacja postępu rzeczowo-finansowego wniosku o płatność zgodnie z umową i wytycznymi programowymi;
  29. bieżące wsparcie beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu;
  30. wprowadzanie danych dotyczących rozliczanego projektu do systemów informatycznych;
  31. nakładanie korekt finansowych oraz monitoring ich odzyskiwania, zidentyfikowanych w ramach weryfikacji wniosków o płatność, do momentu wydania decyzji;
  32. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  33. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Projektów Transferu Wiedzy należy w szczególności:
  1. przygotowanie wkładu do Planu Działania Priorytetu VIII PO KL w części dotyczącej Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  2. zarządzanie alokacją i kontraktacją środków Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  3. organizacja konkursów Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  4. organizacja prac Komisji Oceny Projektów Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  5. przygotowanie i przedkładanie Zarządowi Województwa listy projektów rekomendowanych do dofinansowania Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy na podstawie prac Komisji Oceny Projektów;
  6. organizowanie podpisywania umów o dofinansowanie projektów Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  7. weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna (sprawdzanie kwalifikowalności wydatków) oraz zatwierdzanie wniosków o płatność Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  8. bieżący monitoring i ocena postępu merytorycznego i finansowego realizacji Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy, w tym sporządzanie sprawozdań;
  9. przygotowywanie i realizacja projektów systemowych/projektów własnych Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  10. animowanie działań, tworzenie rozwiązań systemowych, popularyzacja wiedzy dot. transferu wiedzy, innowacyjności;
  11. koordynowanie spraw w Departamencie związanych z udzielaniem pomocy publicznej;
  12. współpraca z komórkami Urzędu oraz innymi podmiotami w zakresie opracowywania polityki innowacyjnej regionu;
  13. przygotowywanie dokumentów w obszarze wdrażania Działania 10.6, w tym w szczególności:
   1. założeń do systemu wdrażania oraz wkładu do RPO WiM 2014-2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   2. planu pracy FS,
   3. rocznych planów działania oraz harmonogramów naborów,
   4. przygotowanie i aktualizacja specyficznych kryteriów wyboru projektów w obszarze Działania 10.6;
  14. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania:
   1. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020,
   2. kryteriów ogólnych wyboru projektów;
  15. udział w przygotowaniu wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w obszarze EFS;
  16. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  17. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  18. przygotowanie wkładu do sprawozdań i informacji miesięcznych/kwartalnych;
  19. przygotowanie wkładu do RPK w zakresie dotyczącym weryfikacji wniosków o płatność;
  20. przygotowanie projektów regulaminów konkursów;
  21. ogłaszanie naboru wniosków;
  22. organizacja prac KOP oraz procesu negocjacyjnego;
  23. współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020, w tym prowadzenia ich wykazu;
  24. ocena pracy ekspertów;
  25. sporządzanie umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
  26. weryfikacja zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów;
  27. weryfikacja postępu rzeczowo-finansowego wniosku o płatność zgodnie z umową i wytycznymi programowymi;
  28. bieżące wsparcie beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu;
  29. wprowadzanie danych dotyczących rozliczanego projektu do systemów informatycznych;
  30. nakładanie korekt finansowych oraz monitoring ich odzyskiwania, zidentyfikowanych w ramach weryfikacji wniosków o płatność, do momentu wydania decyzji;
  31. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  32. realizacja zadań wynikających z wdrażania Popytowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim;
  33. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Projektów Systemowych należy w szczególności:
  1. opracowywanie wkładu do Planu Działania Priorytetu IX PO KL w zakresie projektów systemowych;
  2. przeprowadzanie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie składanych przez Beneficjentów systemowych Priorytetu IX PO KL;
  3. zarządzanie alokacją i kontraktacją projektów systemowych Priorytetu IX PO KL;
  4. organizowanie podpisywania umów o dofinansowanie projektów systemowych Priorytetu IX PO KL;
  5. bieżący monitoring i ocena postępu merytorycznego i finansowego realizacji projektów konkursowych Priorytetu IX POKL, w tym sporządzanie sprawozdań;
  6. weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna (sprawdzanie kwalifikowalności wydatków) oraz zatwierdzanie wniosków o płatność projektów systemowych Priorytetu IX PO KL;
  7. przygotowywanie i realizacja projektów systemowych/projektów własnych w ramach Priorytetu IX PO KL;
  8. przygotowywanie dokumentów w obszarze wdrażania Działania 2.3, w tym w szczególności:
   1. założeń do systemu wdrażania oraz wkładu do RPO WiM 2014-2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   2. planu pracy FS,
   3. rocznych planów działania oraz harmonogramów naborów,
   4. przygotowanie i aktualizacja specyficznych kryteriów wyboru projektów w obszarze Działania 2.3;
  9. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania:
   1. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020,
   2. kryteriów ogólnych wyboru projektów;
  10. udział w przygotowaniu wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w obszarze EFS;
  11. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  12. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  13. przygotowanie wkładu do sprawozdań i informacji miesięcznych/kwartalnych;
  14. przygotowanie wkładu do RPK w zakresie dotyczącym weryfikacji wniosków o płatność;
  15. przygotowanie projektów regulaminów konkursów;
  16. ogłaszanie naboru wniosków;
  17. organizacja prac KOP oraz procesu negocjacyjnego;
  18. współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020, w tym prowadzenia ich wykazu;
  19. ocena pracy ekspertów;
  20. sporządzanie umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
  21. weryfikacja zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów;
  22. weryfikacja postępu rzeczowo-finansowego wniosku o płatność zgodnie z umową i wytycznymi programowymi;
  23. bieżące wsparcie beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu;
  24. wprowadzanie danych dotyczących rozliczanego projektu do systemów informatycznych;
  25. nakładanie korekt finansowych oraz monitoring ich odzyskiwania, zidentyfikowanych w ramach weryfikacji wniosków o płatność, do momentu wydania decyzji;
  26. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  27. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich należy w szczególności:
  1. planowanie i prowadzenie działań związanych z realizacją Planu Szkoleń będącego elementem Planu Działań Pomocy Technicznej;
  2. koordynacja i realizacja procesu kadrowego w Departamencie;
  3. koordynacja opracowywania regulaminu wewnętrznego Departamentu;
  4. sporządzanie i aktualizacja opisów stanowisk Departamentu;
  5. współpraca przy podnoszeniu kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM 2014-2020;
  6. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  7. archiwizacja dokumentacji.