Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departamenty / Biura
Wersja z dnia nieobowiązująca

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Dyrektor: Michał Opieczyński
Zastępca dyrektora: Maria Joanna Pietrukaniec
Zastępca dyrektora: Katarzyna Smólczyńska

10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, pok. 361
tel. (89) 521 97 00
fax. (89) 521 97 09

 

 1. W skład Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (FS) wchodzą:
  1. Biuro Strategii i Monitorowania (II);
  2. Biuro Projektów Kształcenia Zawodowego (III);
  3. Biuro Finansów (IV);
  4. Biuro Kontroli Projektów (V);
  5. Biuro Projektów Kształcenia Ogólnego (VI);
  6. Biuro Projektów Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw (VII).
  7. Biuro Projektów Kształcenia Ustawicznego (VIII).
 1. Do zadań Biura Strategii i Monitorowania należy w szczególności:
  1. koordynacja i wsparcie zadań w Departamencie FS wynikających ze współpracy z Departamentem PR w zakresie:
   1. opracowywania i aktualizacji RPO WiM na lata 2014 – 2020,
   2. prowadzenia negocjacji RPO WiM na lata 2014 – 2020 z Komisją Europejską,
   3. opracowywania stanowiska negocjacyjnego do Kontraktu Terytorialnego,
   4. opracowywania i aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM na lata 2014-2020,
   5. monitorowania inteligentnych specjalizacji,
   6. przekazywania MR informacji o realizacji kontraktu terytorialnego,
   7. sporządzania rocznych i końcowego sprawozdania z realizacji RPO WiM na lata 2014 – 2020,
   8. przekazywania do IK UP informacji dotyczącej zmian w alokacji środków oraz informacji kwartalnych z realizacji RPO WiM na lata 2014 – 2020,
   9. sporządzania informacji o realizacji RPO WiM na lata 2014 – 2020 do Zarządu, Sejmiku Województwa oraz Komitetu Monitorującego Programu,
   10. naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM na lata 2014 – 2020, w tym prowadzenia ich Wykazu,
   11. ewaluacji RPO WiM na lata 2014 – 2020,
   12. powierzenia zadań IP WUP związanych z realizacją RPO WiM na lata 2014 – 2020;
  2. wsparcie Biur wdrożeniowych Departamentu FS i opracowywanie dokumentów z wykorzystaniem wkładów Biur Departamentu FS, w tym w szczególności:
   1. planu pracy Departamentu FS,
   2. harmonogramów naborów i ich aktualizacji,
   3. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata 2014-2020,
   4. sprawozdań oraz informacji kwartalnych Osi Priorytetowej 2 i Działania 10.6 RPO WiM na lata 2014 – 2020,
   5. rocznych planów działania;
  3. koordynacja, opracowanie i aktualizacja wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w zakresie EFS;
  4. opracowanie i aktualizacja, przy wsparciu merytorycznym pracowników Departamentu FS, kryteriów ogólnych wyboru projektów;
  5. przekazywanie do Departamentu PR wewnętrznie skonsultowanych uwag do projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  6. współpraca z Departamentem EFRR przy tworzeniu i użytkowaniu Lokalnego Systemu Informatycznego;
  7. współpraca z Departamentem KP w zakresie informacji i promocji RPO WiM na lata 2014 – 2020; w tym organizacji szkoleń dla beneficjentów w obszarze wdrażanych przez Departament Działań;
  8. współpraca z Ministerstwem Rozwoju w zakresie organizacji szkoleń dla kandydatów na ekspertów RPO WiM na lata 2014 – 2020;
  9. administrowanie Centralnym Systemem Teleinformatycznym SL 2014 w zakresie wdrażanych przez Departament Działań;
  10. prowadzenie procedury odwoławczej od oceny wniosków w Działaniach RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament;
  11. realizacja zadań wynikających z nadzoru nad bieżącym wykonywaniem funkcji IP
   – WUP w zakresie opiniowania Rocznych Planów Działania, harmonogramów naborów, inicjowania zmian w umowie z IP, weryfikacji wstępnej sprawozdań rocznych i okresowych, Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej RPO WiM na lata 2014-2020 oraz współpracy w zakresie Centralnego Systemu Informatycznego SL 2014;
  12. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  13. udział w procesie zarządzania ryzykiem w Departamencie;
  14. zadania związane z zamykaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013;
  15. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Projektów Kształcenia Zawodowego należy w szczególności:
  1. współpraca z komórkami Urzędu oraz innymi instytucjami w zakresie kreowania polityki edukacyjnej regionu;
  2. przygotowywanie dokumentów w obszarze wdrażania Działania 2.4, w tym w szczególności:
   1. założeń do systemu wdrażania oraz wkładu do RPO WiM na lata 2014
    – 2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM na lata 2014-2020,
   2. planu pracy Departamentu FS,
   3. rocznych planów działania w zakresie postępu rzeczowego oraz harmonogramów naborów,
   4. przygotowanie i aktualizacja specyficznych kryteriów wyboru projektów w obszarze Działania 2.4;
  3. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania:
   1. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata 2014-2020,
   2. kryteriów ogólnych wyboru projektów,
   3. wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w obszarze EFS;
  4. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  5. przygotowanie wkładu do sprawozdań i informacji miesięcznych/kwartalnych w zakresie związanym z opisem problemów we wdrażaniu oraz planowanych działań zaradczych w ramach Działania 2.4;
  6. współpraca przy opracowaniu Rocznego Planu Kontroli w obszarze dotyczącym weryfikacji administracyjnej projektów;
  7. przygotowanie projektów regulaminów konkursów w ramach Działania 2.4;
  8. przygotowanie do przedłożenia Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokumentacji dotyczącej ogłoszenia naboru wniosków;
  9. wsparcie Przewodniczącego KOP w zakresie organizacji prac Komisji;
  10. współpraca z KOP w ramach oceny pracy ekspertów w obszarze kształcenia zawodowego;
  11. sporządzanie umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
  12. weryfikacja zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów;
  13. weryfikacja postępu rzeczowo-finansowego wniosku o płatność zgodnie z umową i wytycznymi programowymi;
  14. bieżące wsparcie beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu;
  15. wprowadzanie danych dotyczących rozliczanego projektu do systemów informatycznych;
  16. nakładanie korekt finansowych oraz monitoring ich odzyskiwania, zidentyfikowanych w ramach weryfikacji wniosków o płatność, do momentu wydania decyzji;
  17. udział w spotkaniach informacyjnych z potencjalnymi wnioskodawcami w ramach Działania 2.4;
  18. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  19. udział w procesie zarządzania ryzykiem w Departamencie;
  20. zadania związane z zamykaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013;
  21. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Finansów należy w szczególności:
  1. opracowywanie i rozliczanie planów finansowych i projektu budżetu w ramach działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS;
  2. sporządzanie prognoz wniosków o płatność do KE w ramach działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS;
  3. sporządzanie deklaracji wydatków w ramach działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS z uwzględnieniem wyników audytów IA;
  4. współpraca z Departamentem A przy sporządzaniu deklaracji zarządczej;
  5. przygotowywanie dyspozycji przelewów w ramach działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS;
  6. współpraca z Departamentem PR przy monitorowaniu zasady n+3 w ramach działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS;
  7. współpraca z Departamentem O w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z Pomocy Technicznej;
  8. współpraca z Departamentem O w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO WiM na lata 2014 – 2020;
  9. sporządzanie informacji miesięcznych na temat wysokości dofinansowania przekazywanego w formie zaliczek;
  10. realizacja wydatków związanych z ekspertyzami i finansowaniem ekspertów KOP poprzez przygotowanie merytoryczne potrzeb w ramach działania 12.1 RPO WiM na lata 2014 – 2020;
  11. sporządzanie raportów i zestawień dotyczących nieprawidłowości w ramach Działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS;
  12. prowadzenie postępowań administracyjnych w I i II instancji w przedmiocie zwrotu środków, zastosowania ulg i określania odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania Beneficjenta w ramach Działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS;
  13. prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w przedmiocie zwrotu środków, zastosowania ulg i określania odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania Beneficjenta w ramach działań IP - WUP;
  14. dochodzenie należności w postępowaniu administracyjnym i egzekucji administracyjnej w ramach działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS;
  15. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata 2014-2020;
  16. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na potrzeby Departamentu FS i IP - WUP;
  17. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  18. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  19. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  20. udział w procesie zarządzania ryzykiem w Departamencie;
  21. zadania związane z zamykaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013;
  22. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności:
  1. koordynacja opracowywania i aktualizacji Instrukcji Wykonawczej IP oraz Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli PO KL;
  2. przygotowywanie oraz sprawozdawanie z wykonania Rocznego Planu Kontroli PO KL;
  3. przeprowadzanie kontroli oraz wizyt monitorujących w oparciu o Roczny Plan Kontroli PO KL;
  4. przeprowadzanie kontroli doraźnych oraz trwałości projektów zgodnie z właściwością zadań kontrolnych Departamentu;
  5. monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji wydanych w ramach kontroli na miejscu, przeprowadzanych przez IP PO KL;
  6. przeprowadzanie kontroli systemowych oraz doraźnych w IP2 PO KL;
  7. weryfikacja oraz zatwierdzenie Instrukcji Wykonawczej IP2 PO KL;
  8. weryfikacja oraz zatwierdzenie Rocznych Planów Kontroli IP2 PO KL oraz sprawozdania z wykonania RPK;
  9. przeprowadzanie kontroli realizacji zadań zleconych w ramach RPD PT PO KL w RO EFS oraz w IP2;
  10. koordynacja zadań związanych z kontrolami zewnętrznymi przeprowadzanymi w Departamencie oraz u Beneficjentów w ramach Priorytetu IX oraz Działania 8.2 PO KL;
  11. monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji wydanych w ramach kontroli zewnętrznych;
  12. kontrolowanie projektów RPO WiM 2014-2020 w zakresie Działań wdrażanych przez Departament;
  13. opracowanie wkładu do Rocznego Planu Kontroli RPO WiM 2014-2020 w zakresie Działań wdrażanych przez Departament;
  14. sporządzenie kart zamknięcia osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 w zakresie priorytetów inwestycyjnych wdrażanych przez Departament;
  15. sporządzanie wkładu do rocznego podsumowania z audytów i kontroli;
  16. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  17. wsparcie procesu zarządzania ryzykiem w Departamencie;
  18. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  19. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Informacji i Promocji należy w szczególności:
  1. koordynowanie i wdrażanie działań w zakresie wykorzystania środków Pomocy technicznej komponentu regionalnego PO KL;
  2. przygotowywanie i wdrażanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej (RPD PT) IP PO KL, w tym przygotowywanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych, sporządzanie wniosków o płatność i koordynacja realizacji wydatków Departamentu w ramach RPD PT PO KL;
  3. koordynacja i nadzór nad zamówieniami publicznymi Departamentu finansowanymi w ramach RPD PT oraz współpraca w tym zakresie z Departamentem Zamówień Publicznych;
  4. weryfikacja RPD PT IP2;
  5. weryfikacja sprawozdań z realizacji RPD PT IP2 PO KL;
  6. planowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją Planu Działań Informacyjno – Promocyjnych IP;
  7. koordynacja oraz obsługa prac Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej PO KL;
  8. przeprowadzanie konkursów w celu wyboru Regionalnych Ośrodków EFS, nadzór nad ich działalnością oraz rozliczanie przekazywanych im środków;
  9. organizacja konkursów Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
  10. organizacja prac Komisji Oceny Projektów Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
  11. przygotowanie i przedkładanie Zarządowi Województwa listy projektów rekomendowanych do dofinansowania Priorytetu IX PO KL na podstawie prac Komisji Oceny Projektów;
  12. udział w przygotowaniu Planów Działań Priorytetu IX PO KL;
  13. współpraca z komórkami Urzędu oraz innymi instytucjami w zakresie opracowywania polityki edukacyjnej regionu;
  14. przygotowywanie dokumentów w obszarze wdrażania Działań 2.1 oraz 2.2, w tym w szczególności:
   1. założeń do systemu wdrażania oraz wkładu do RPO WiM 2014-2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   2. planu pracy FS,
   3. rocznych planów działania oraz harmonogramów naborów,
   4. przygotowanie i aktualizacja specyficznych kryteriów wyboru projektów w obszarze Działań 2.1 oraz 2.2;
  15. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania:
   1. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020,
   2. kryteriów ogólnych wyboru projektów;
  16. udział w przygotowaniu wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w obszarze EFS;
  17. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  18. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  19. przygotowanie wkładu do sprawozdań i informacji miesięcznych/kwartalnych;
  20. przygotowanie wkładu do RPK w zakresie dotyczącym weryfikacji wniosków o płatność;
  21. przygotowanie projektów regulaminów konkursów;
  22. ogłaszanie naboru wniosków;
  23. organizacja prac KOP oraz procesu negocjacyjnego;
  24. współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020, w tym prowadzenia ich wykazu;
  25. ocena pracy ekspertów;
  26. sporządzanie umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
  27. weryfikacja zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów;
  28. weryfikacja postępu rzeczowo-finansowego wniosku o płatność zgodnie z umową i wytycznymi programowymi;
  29. bieżące wsparcie beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu;
  30. wprowadzanie danych dotyczących rozliczanego projektu do systemów informatycznych;
  31. nakładanie korekt finansowych oraz monitoring ich odzyskiwania, zidentyfikowanych w ramach weryfikacji wniosków o płatność, do momentu wydania decyzji;
  32. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  33. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Projektów Transferu Wiedzy należy w szczególności:
  1. przygotowanie wkładu do Planu Działania Priorytetu VIII PO KL w części dotyczącej Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  2. zarządzanie alokacją i kontraktacją środków Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  3. organizacja konkursów Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  4. organizacja prac Komisji Oceny Projektów Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  5. przygotowanie i przedkładanie Zarządowi Województwa listy projektów rekomendowanych do dofinansowania Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy na podstawie prac Komisji Oceny Projektów;
  6. organizowanie podpisywania umów o dofinansowanie projektów Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  7. weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna (sprawdzanie kwalifikowalności wydatków) oraz zatwierdzanie wniosków o płatność Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  8. bieżący monitoring i ocena postępu merytorycznego i finansowego realizacji Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy, w tym sporządzanie sprawozdań;
  9. przygotowywanie i realizacja projektów systemowych/projektów własnych Działania 8.2 PO KL Transfer Wiedzy;
  10. animowanie działań, tworzenie rozwiązań systemowych, popularyzacja wiedzy dot. transferu wiedzy, innowacyjności;
  11. koordynowanie spraw w Departamencie związanych z udzielaniem pomocy publicznej;
  12. współpraca z komórkami Urzędu oraz innymi podmiotami w zakresie opracowywania polityki innowacyjnej regionu;
  13. przygotowywanie dokumentów w obszarze wdrażania Działania 10.6, w tym w szczególności:
   1. założeń do systemu wdrażania oraz wkładu do RPO WiM 2014-2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   2. planu pracy FS,
   3. rocznych planów działania oraz harmonogramów naborów,
   4. przygotowanie i aktualizacja specyficznych kryteriów wyboru projektów w obszarze Działania 10.6;
  14. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania:
   1. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020,
   2. kryteriów ogólnych wyboru projektów;
  15. udział w przygotowaniu wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w obszarze EFS;
  16. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  17. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  18. przygotowanie wkładu do sprawozdań i informacji miesięcznych/kwartalnych;
  19. przygotowanie wkładu do RPK w zakresie dotyczącym weryfikacji wniosków o płatność;
  20. przygotowanie projektów regulaminów konkursów;
  21. ogłaszanie naboru wniosków;
  22. organizacja prac KOP oraz procesu negocjacyjnego;
  23. współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020, w tym prowadzenia ich wykazu;
  24. ocena pracy ekspertów;
  25. sporządzanie umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
  26. weryfikacja zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów;
  27. weryfikacja postępu rzeczowo-finansowego wniosku o płatność zgodnie z umową i wytycznymi programowymi;
  28. bieżące wsparcie beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu;
  29. wprowadzanie danych dotyczących rozliczanego projektu do systemów informatycznych;
  30. nakładanie korekt finansowych oraz monitoring ich odzyskiwania, zidentyfikowanych w ramach weryfikacji wniosków o płatność, do momentu wydania decyzji;
  31. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  32. realizacja zadań wynikających z wdrażania Popytowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim;
  33. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Projektów Systemowych należy w szczególności:
  1. opracowywanie wkładu do Planu Działania Priorytetu IX PO KL w zakresie projektów systemowych;
  2. przeprowadzanie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie składanych przez Beneficjentów systemowych Priorytetu IX PO KL;
  3. zarządzanie alokacją i kontraktacją projektów systemowych Priorytetu IX PO KL;
  4. organizowanie podpisywania umów o dofinansowanie projektów systemowych Priorytetu IX PO KL;
  5. bieżący monitoring i ocena postępu merytorycznego i finansowego realizacji projektów konkursowych Priorytetu IX POKL, w tym sporządzanie sprawozdań;
  6. weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna (sprawdzanie kwalifikowalności wydatków) oraz zatwierdzanie wniosków o płatność projektów systemowych Priorytetu IX PO KL;
  7. przygotowywanie i realizacja projektów systemowych/projektów własnych w ramach Priorytetu IX PO KL;
  8. przygotowywanie dokumentów w obszarze wdrażania Działania 2.3, w tym w szczególności:
   1. założeń do systemu wdrażania oraz wkładu do RPO WiM 2014-2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
   2. planu pracy FS,
   3. rocznych planów działania oraz harmonogramów naborów,
   4. przygotowanie i aktualizacja specyficznych kryteriów wyboru projektów w obszarze Działania 2.3;
  9. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania:
   1. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020,
   2. kryteriów ogólnych wyboru projektów;
  10. udział w przygotowaniu wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w obszarze EFS;
  11. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  12. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  13. przygotowanie wkładu do sprawozdań i informacji miesięcznych/kwartalnych;
  14. przygotowanie wkładu do RPK w zakresie dotyczącym weryfikacji wniosków o płatność;
  15. przygotowanie projektów regulaminów konkursów;
  16. ogłaszanie naboru wniosków;
  17. organizacja prac KOP oraz procesu negocjacyjnego;
  18. współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020, w tym prowadzenia ich wykazu;
  19. ocena pracy ekspertów;
  20. sporządzanie umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
  21. weryfikacja zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów;
  22. weryfikacja postępu rzeczowo-finansowego wniosku o płatność zgodnie z umową i wytycznymi programowymi;
  23. bieżące wsparcie beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu;
  24. wprowadzanie danych dotyczących rozliczanego projektu do systemów informatycznych;
  25. nakładanie korekt finansowych oraz monitoring ich odzyskiwania, zidentyfikowanych w ramach weryfikacji wniosków o płatność, do momentu wydania decyzji;
  26. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  27. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich należy w szczególności:
  1. planowanie i prowadzenie działań związanych z realizacją Planu Szkoleń będącego elementem Planu Działań Pomocy Technicznej;
  2. koordynacja i realizacja procesu kadrowego w Departamencie;
  3. koordynacja opracowywania regulaminu wewnętrznego Departamentu;
  4. sporządzanie i aktualizacja opisów stanowisk Departamentu;
  5. współpraca przy podnoszeniu kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM 2014-2020;
  6. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  7. archiwizacja dokumentacji.