Wersja nieobowiązująca z dnia

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Dyrektor: Michał Opieczyński
Zastępca dyrektora: Maria Joanna Pietrukaniec
Zastępca dyrektora: Katarzyna Smólczyńska

10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, pok. 361
tel. (89) 521 97 00
fax. (89) 521 97 09

 

 1. W skład Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (FS) wchodzą:
  1. Biuro Strategii i Monitorowania (II);
  2. Biuro Projektów Kształcenia Zawodowego (III);
  3. Biuro Finansów (IV);
  4. Biuro Kontroli Projektów (V);
  5. Biuro Projektów Kształcenia Ogólnego (VI);
  6. Biuro Projektów Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw (VII).
  7. Biuro Projektów Kształcenia Ustawicznego (VIII).
 1. Do zadań Biura Strategii i Monitorowania należy w szczególności:
  1. koordynacja i wsparcie zadań w Departamencie FS wynikających ze współpracy z Departamentem PR w zakresie:
   1. opracowywania i aktualizacji RPO WiM na lata 2014 – 2020,
   2. prowadzenia negocjacji RPO WiM na lata 2014 – 2020 z Komisją Europejską,
   3. opracowywania stanowiska negocjacyjnego do Kontraktu Terytorialnego,
   4. opracowywania i aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM na lata 2014-2020,
   5. monitorowania inteligentnych specjalizacji,
   6. przekazywania MR informacji o realizacji kontraktu terytorialnego,
   7. sporządzania rocznych i końcowego sprawozdania z realizacji RPO WiM na lata 2014 – 2020,
   8. przekazywania do IK UP informacji dotyczącej zmian w alokacji środków oraz informacji kwartalnych z realizacji RPO WiM na lata 2014 – 2020,
   9. sporządzania informacji o realizacji RPO WiM na lata 2014 – 2020 do Zarządu, Sejmiku Województwa oraz Komitetu Monitorującego Programu,
   10. naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM na lata 2014 – 2020, w tym prowadzenia ich Wykazu,
   11. ewaluacji RPO WiM na lata 2014 – 2020,
   12. powierzenia zadań IP WUP związanych z realizacją RPO WiM na lata 2014 – 2020;
  2. wsparcie Biur wdrożeniowych Departamentu FS i opracowywanie dokumentów z wykorzystaniem wkładów Biur Departamentu FS, w tym w szczególności:
   1. planu pracy Departamentu FS,
   2. harmonogramów naborów i ich aktualizacji,
   3. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata 2014-2020,
   4. sprawozdań oraz informacji kwartalnych Osi Priorytetowej 2 i Działania 10.6 RPO WiM na lata 2014 – 2020,
   5. rocznych planów działania;
  3. koordynacja, opracowanie i aktualizacja wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w zakresie EFS;
  4. opracowanie i aktualizacja, przy wsparciu merytorycznym pracowników Departamentu FS, kryteriów ogólnych wyboru projektów;
  5. przekazywanie do Departamentu PR wewnętrznie skonsultowanych uwag do projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  6. współpraca z Departamentem EFRR przy tworzeniu i użytkowaniu Lokalnego Systemu Informatycznego;
  7. współpraca z Departamentem KP w zakresie informacji i promocji RPO WiM na lata 2014 – 2020; w tym organizacji szkoleń dla beneficjentów w obszarze wdrażanych przez Departament Działań;
  8. współpraca z Ministerstwem Rozwoju w zakresie organizacji szkoleń dla kandydatów na ekspertów RPO WiM na lata 2014 – 2020;
  9. administrowanie Centralnym Systemem Teleinformatycznym SL 2014 w zakresie wdrażanych przez Departament Działań;
  10. prowadzenie procedury odwoławczej od oceny wniosków w Działaniach RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament;
  11. realizacja zadań wynikających z nadzoru nad bieżącym wykonywaniem funkcji IP
   – WUP w zakresie opiniowania Rocznych Planów Działania, harmonogramów naborów, inicjowania zmian w umowie z IP, weryfikacji wstępnej sprawozdań rocznych i okresowych, Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej RPO WiM na lata 2014-2020 oraz współpracy w zakresie Centralnego Systemu Informatycznego SL 2014;
  12. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  13. udział w procesie zarządzania ryzykiem w Departamencie;
  14. zadania związane z zamykaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013;
  15. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Projektów Kształcenia Zawodowego należy w szczególności:
  1. współpraca z komórkami Urzędu oraz innymi instytucjami w zakresie kreowania polityki edukacyjnej regionu;
  2. przygotowywanie dokumentów w obszarze wdrażania Działania 2.4, w tym w szczególności:
   1. założeń do systemu wdrażania oraz wkładu do RPO WiM na lata 2014 – 2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM na lata 2014- 2020,
   2. planu pracy Departamentu FS,
   3. rocznych planów działania w zakresie postępu rzeczowego oraz harmonogramów naborów,
   4. przygotowanie i aktualizacja specyficznych kryteriów wyboru projektów w obszarze Działania 2.4;
  3. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania:
   1. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata 2014-2020,
   2. kryteriów ogólnych wyboru projektów,
   3. wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w obszarze EFS;
  4. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  5. przygotowanie wkładu do sprawozdań i informacji miesięcznych/kwartalnych w zakresie związanym z opisem problemów we wdrażaniu oraz planowanych działań zaradczych w ramach Działania 2.4;
  6. współpraca przy opracowaniu Rocznego Planu Kontroli w obszarze dotyczącym weryfikacji administracyjnej projektów;
  7. przygotowanie projektów regulaminów konkursów w ramach Działania 2.4;
  8. przygotowanie do przedłożenia Zarządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego dokumentacji dotyczącej ogłoszenia naboru wniosków;
  9. wsparcie Przewodniczącego KOP w zakresie organizacji prac Komisji;
  10. współpraca z KOP w ramach oceny pracy ekspertów w obszarze kształcenia zawodowego;
  11. sporządzanie umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
  12. weryfikacja zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów;
  13. weryfikacja postępu rzeczowo-finansowego wniosku o płatność zgodnie z umową i wytycznymi programowymi;
  14. bieżące wsparcie beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu;
  15. wprowadzanie danych dotyczących rozliczanego projektu do systemów informatycznych;
  16. współpraca w realizacji kontroli krzyżowych Programu i kontroli krzyżowych horyzontalnych;
  17. nakładanie korekt finansowych oraz monitoring ich odzyskiwania, zidentyfikowanych w ramach weryfikacji wniosków o płatność, do momentu wydania decyzji;
  18. udział w spotkaniach informacyjnych z potencjalnymi wnioskodawcami w ramach Działania 2.4;
  19. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  20. udział w procesie zarządzania ryzykiem w Departamencie;
  21. zadania związane z zamykaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013;
  22. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Finansów należy w szczególności:
  1. opracowywanie i rozliczanie planów finansowych i projektu budżetu w ramach działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS;
  2. sporządzanie prognoz wniosków o płatność do KE w ramach działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS;
  3. sporządzanie Deklaracji wydatków IZ w zakresie EFS w odniesieniu do osi priorytetowej 2 oraz działania 10.6, agregującej zweryfikowane i zatwierdzone Zestawienia wniosków o płatność, korekt, rejestrów obciążeń ROPS oraz PR z uwzględnieniem wyników audytów IA, a także przesyłanie jej do Instytucji Certyfikującej;
  4. współpraca z Departamentem A przy sporządzaniu deklaracji zarządczej;
  5. przygotowywanie dyspozycji przelewów w ramach działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS;
  6. współpraca z Departamentem PR przy monitorowaniu zasady n+3 w ramach działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS;
  7. współpraca z Departamentem O w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z Pomocy Technicznej;
  8. współpraca z Departamentem O w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO WiM na lata 2014 – 2020;
  9. sporządzanie informacji miesięcznych na temat wysokości dofinansowania przekazywanego w formie zaliczek;
  10. realizacja wydatków związanych z ekspertyzami i finansowaniem ekspertów KOP poprzez przygotowanie merytoryczne potrzeb w ramach działania 12.1 RPO WiM na lata 2014 – 2020;
  11. sporządzanie raportów i zestawień dotyczących nieprawidłowości w ramach Działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS;
  12. prowadzenie postępowań administracyjnych w I i II instancji w przedmiocie zwrotu środków, zastosowania ulg i określania odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania Beneficjenta w ramach Działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS;
  13. prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w przedmiocie zwrotu środków, zastosowania ulg i określania odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania Beneficjenta w ramach działań IP - WUP;
  14. dochodzenie należności w postępowaniu administracyjnym i egzekucji administracyjnej w ramach działań RPO WiM na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament FS;
  15. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata 2014-2020;
  16. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na potrzeby Departamentu FS i IP - WUP;
  17. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  18. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  19. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  20. udział w procesie zarządzania ryzykiem w Departamencie;
  21. zadania związane z zamykaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013;
  22. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Kontroli Projektów należy w szczególności:
  1. monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji wydanych w ramach kontroli zewnętrznych;
  2. kontrolowanie projektów RPO WiM na lata 2014 – 2020 w zakresie Działań wdrażanych przez Departament;
  3. opracowanie wkładu do Rocznego Planu Kontroli RPO WiM na lata 2014 – 2020 w zakresie Działań wdrażanych przez Departament;
  4. sporządzenie kart zamknięcia Osi Priorytetowych RPO WiM na lata 2014 – 2020 w zakresie priorytetów inwestycyjnych wdrażanych przez Departament;
  5. sporządzanie wkładu do rocznego podsumowania z audytów i kontroli;
  6. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  7. wsparcie procesu zarządzania ryzykiem w Departamencie;
  8. opracowanie i aktualizacja wkładu do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  9. zadania związane z zamykaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013;
  10. archiwizacja dokumentacji;
  11. współpraca w realizacji kontroli krzyżowych Programu i kontroli krzyżowych horyzontalnych.
 1. Do zadań Biura Projektów Kształcenia Ogólnego należy w szczególności:
  1. współpraca z komórkami Urzędu oraz innymi instytucjami w zakresie kreowania polityki edukacyjnej regionu;
  2. przygotowywanie dokumentów w obszarze wdrażania Działań 2.1 oraz 2.2, w tym w szczególności:
   1. założeń do systemu wdrażania oraz wkładu do RPO WiM na lata 2014 – 2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM na lata 2014 – 2020,
   2. planu pracy Departamentu FS,
   3. rocznych planów działania w zakresie postępu rzeczowego oraz harmonogramów naborów,
   4. przygotowanie i aktualizacja specyficznych kryteriów wyboru projektów w obszarze Działań 2.1 oraz 2.2;
  3. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania:
   1. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata 2014-2020,,
   2. kryteriów ogólnych wyboru projektów;,
   3. wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w obszarze EFS;
  4. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  5. przygotowanie wkładu do sprawozdań i informacji miesięcznych/kwartalnych w zakresie związanym z opisem problemów we wdrażaniu oraz planowanych działań zaradczych w ramach Działania 2.1 oraz 2.2;
  6. współpraca przy opracowaniu Rocznego Planu Kontroli w obszarze dotyczącym weryfikacji administracyjnej projektów;
  7. przygotowanie projektów regulaminów konkursów w ramach Działania 2.1 oraz 2.2;
  8. przygotowanie do przedłożenia Zarządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego dokumentacji dotyczącej ogłoszenia naboru wniosków;
  9. wsparcie Przewodniczącego KOP w zakresie organizacji prac Komisji;
  10. współpraca z KOP w ramach oceny pracy ekspertów w obszarze kształcenia ogólnego;
  11. sporządzanie umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
  12. weryfikacja zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów;
  13. weryfikacja postępu rzeczowo-finansowego wniosku o płatność zgodnie z umową i wytycznymi programowymi;
  14. bieżące wsparcie beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu;
  15. wprowadzanie danych dotyczących rozliczanego projektu do systemów informatycznych;
  16. współpraca w realizacji kontroli krzyżowych Programu i kontroli krzyżowych horyzontalnych;
  17. nakładanie korekt finansowych oraz monitoring ich odzyskiwania, zidentyfikowanych w ramach weryfikacji wniosków o płatność, do momentu wydania decyzji;
  18. udział w spotkaniach informacyjnych z potencjalnymi wnioskodawcami w ramach Działania 2.1 oraz 2.2;
  19. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  20. udział w procesie zarządzania ryzykiem w Departamencie;
  21. zadania związane z zamykaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013;
  22. archiwizacja dokumentacji.
 1. Do zadań Biura Projektów Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw należy w szczególności:
  1. realizacja zadań wynikających z wdrażania Popytowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim;
  2. przygotowywanie dokumentów w obszarze wdrażania Działania 10.6, w tym w szczególności:
   1. założeń do systemu wdrażania oraz wkładu do RPO WiM na lata 2014 – 2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM na lata 2014 – 2020,
   2. planu pracy Departamentu FS,
   3. rocznych planów działania w zakresie postępu rzeczowego oraz harmonogramów naborów,
   4. przygotowanie i aktualizacja specyficznych kryteriów wyboru projektów w obszarze Działania 10.6;
  3. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania:
   1. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata 2014 – 2020,
   2. kryteriów ogólnych wyboru projektów,
   3. wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w obszarze EFS;
  4. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  5. przygotowanie wkładu do sprawozdań i informacji miesięcznych/kwartalnych w zakresie związanym z opisem problemów we wdrażaniu oraz planowanych działań zaradczych w ramach Działania 10.6;
  6. współpraca przy opracowaniu Rocznego Planu Kontroli w obszarze dotyczącym weryfikacji administracyjnej projektów;
  7. przygotowanie projektów regulaminów konkursów w ramach Działania 10.6;
  8. przygotowanie do przedłożenia Zarządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego dokumentacji dotyczącej ogłoszenia naboru wniosków;
  9. wsparcie Przewodniczącego KOP w zakresie organizacji prac Komisji;
  10. współpraca z KOP w ramach oceny pracy ekspertów w obszarze usług rozwojowych dla przedsiębiorstw;
  11. sporządzanie umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
  12. weryfikacja zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów;
  13. weryfikacja postępu rzeczowo-finansowego wniosku o płatność zgodnie z umową i wytycznymi programowymi;
  14. bieżące wsparcie beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu;
  15. wprowadzanie danych dotyczących rozliczanego projektu do systemów informatycznych;
  16. współpraca w realizacji kontroli krzyżowych Programu i kontroli krzyżowych horyzontalnych
  17. nakładanie korekt finansowych oraz monitoring ich odzyskiwania, zidentyfikowanych w ramach weryfikacji wniosków o płatność, do momentu wydania decyzji;
  18. udział w spotkaniach informacyjnych z potencjalnymi wnioskodawcami w ramach Działania 10.6;
  19. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  20. udział w procesie zarządzania ryzykiem w Departamencie;
  21. zadania związane z zamykaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013;
  22. archiwizacja dokumentacji.
 2. Do zadań Biura Projektów Kształcenia Ustawicznego należy w szczególności:
  1. współpraca z komórkami Urzędu oraz innymi instytucjami w zakresie kreowania polityki edukacyjnej regionu;
  2. przygotowywanie dokumentów w obszarze wdrażania Działania 2.3, w tym w szczególności:
   1. założeń do systemu wdrażania oraz wkładu do RPO WiM na lata 2014 – 2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WiM na lata 2014 – 2020,
   2. planu pracy Departamentu FS,
   3. rocznych planów działania w zakresie postępu rzeczowego oraz harmonogramów naborów,
   4. przygotowanie i aktualizacja specyficznych kryteriów wyboru projektów w obszarze Działania 2.3;
  3. współpraca z BSiM w zakresie przygotowania:
   1. Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata 2014-2020,
   2. kryteriów ogólnych wyboru projektów,
   3. wzorów wniosku o dofinansowanie, minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w obszarze EFS;
  4. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  5. przygotowanie wkładu do sprawozdań i informacji miesięcznych/kwartalnych w zakresie związanym z opisem problemów we wdrażaniu oraz planowanych działań zaradczych w ramach Działania 2.4;
  6. współpraca przy opracowaniu Rocznego Planu Kontroli w obszarze dotyczącym weryfikacji administracyjnej projektów;
  7. przygotowanie projektów regulaminów konkursów w ramach Działania 2.3;
  8. przygotowanie do przedłożenia Zarządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego dokumentacji dotyczącej ogłoszenia naboru wniosków;
  9. wsparcie Przewodniczącego KOP w zakresie organizacji prac Komisji;
  10. współpraca z KOP w ramach oceny pracy ekspertów w obszarze kształcenia ustawicznego;
  11. sporządzanie umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
  12. weryfikacja zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów;
  13. weryfikacja postępu rzeczowo-finansowego wniosku o płatność zgodnie z umową i wytycznymi programowymi;
  14. bieżące wsparcie beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu;
  15. wprowadzanie danych dotyczących rozliczanego projektu do systemów informatycznych;
  16. współpraca w realizacji kontroli krzyżowych Programu i kontroli krzyżowych horyzontalnych;
  17. nakładanie korekt finansowych oraz monitoring ich odzyskiwania, zidentyfikowanych w ramach weryfikacji wniosków o płatność, do momentu wydania decyzji;
  18. udział w spotkaniach informacyjnych z potencjalnymi wnioskodawcami w ramach Działania 2.3;
  19. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
  20. udział w procesie zarządzania ryzykiem w Departamencie;
  21. zadania związane z zamykaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013;
  22. archiwizacja dokumentacji.
 3. Przy wykonywaniu innych zadań w ramach RPO WiM na lata 2014 – 2020 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego współpracuje z departamentami Urzędu oraz innymi Instytucjami, wchodzącymi w skład systemu instytucjonalnego zarządzania RPO WiM na lata 2014 -2020.