Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312019-05-2124/344/19/VIUchwała w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłku pieniężnego dla nauczycieli oraz nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obowiązujący
322019-05-2124/343/19/VIUchwała w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyObowiązujący
332019-05-2124/342/19/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego – wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznychObowiązujący
342019-05-2124/333/19/VIUchwała w sprawie: zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 3)Obowiązujący
352019-05-1323/328/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za mającą podlegać wyburzeniu na potrzeby inwestycji część budynku gospodarczego znajdującą się na działce 188/12 obr. Sołtysowizna, gmina Górowo IławeckieObowiązujący
362019-05-1323/327/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności działki 38/7 obr. Olkowo, gmina Godkowo, na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, za wynagrodzeniemObowiązujący
372019-05-1323/326/16/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności działek 11/1 oraz 37/1 obr. Kopina, gmina Pasłęk na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, za wynagrodzeniemObowiązujący
382019-05-1323/325/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności działki 35/7 obr. Kopina, gmina Pasłęk na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, za wynagrodzeniemObowiązujący
392019-05-1323/324/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów (KOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 (RPO WiM 2014−2020) do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe dla konkursu otwartego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/19 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy KOP w ramach ww. konkursu wraz z załącznikamiObowiązujący
402019-05-0722/316/19/IVUchwała zmieniająca uchwałę Nr 3/41/10/III z dnia 19 stycznia 2010 r. Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
Strona 4 z 1208