Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312020-04-2117/221/20/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg.Obowiązujący
322020-04-2117/218/20/VIUchwała w sprawie określenia zasad przygotowania do realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn” zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 7.Infrastruktura transportowa, działania 7.1.Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
332020-04-2117/217/20/VIUchwała uchylająca Uchwałę Nr 66/769/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad przygotowania do realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 7. Infrastruktura transportowa, Działania 7.1. Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
342020-04-0916/214/20/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Obowiązujący
352020-04-0916/213/20/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rokObowiązujący
362020-04-0916/212/20/VIUchwała w sprawie uznania niecelowości i nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie szkół w walce z Covid-19 poprzez przekazanie dodatkowych płynów do dezynfekcji rąk” będącego przedmiotem oferty złożonej przez Fundację na rzecz Praw Ucznia z siedzibą w Poznaniu w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Obowiązujący
372020-04-0916/211/20/VIUchwała zmieniająca uchwałę Nr 61/880/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia II rundy konkursu otwartego Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/19, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny oraz zwiększająca kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/19.Obowiązujący
382020-04-0916/209/20/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 17/352/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Obowiązujący
392020-04-0916/208/20/VIUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17 z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
402020-04-0916/207/20/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.08.02.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Obowiązujący
Strona 4 z 1284