Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212019-05-28VII/129/19Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącymObowiązujący
222019-05-28VII/128/19Uchwała w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko–Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowejObowiązujący
232019-05-28VII/127/19Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej siedemnastu gminom w województwie warmińskomazurskim w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2019 rokuObowiązujący
242019-05-28VII/126/19Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji w roku 2018 Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021Obowiązujący
252019-05-28VII/125/19Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018Obowiązujący
262019-05-28VII/124/19Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
272019-05-2725/364/19/VIUchwała w sprawie uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1848 N Kałtki – Olszewo – droga nr 1714 N i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnychObowiązujący
282019-05-2725/363/19/VIUchwała w sprawie uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2588 N - ulicy Szkolnej w Bisztynku i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnychObowiązujący
292019-05-2725/359/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów (KOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 (RPO WiM 2014−2020) do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn dla konkursu zamkniętego Nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/19 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy KOP w ramach ww. konkursu wraz z załącznikamiObowiązujący
302019-05-2725/358/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów (KOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 (RPO WiM 2014−2020) do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn dla konkursu zamkniętego nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/19 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy KOP w ramach ww. konkursu wraz z załącznikamiObowiązujący
Strona 3 z 1209