Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212011-02-1510/109/11/IVPodanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Obowiązujący
222016-02-1610/109/16/VUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
232019-02-2610/109/19/VIUchwała w sprawie określenia zasad przygotowania do realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno” zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 7.Infrastruktura transportowa, działania 7.1.Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
242020-03-0310/109/20/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 4/28/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu znaku „Produkt Warmia Mazury” z późn. zm.Obowiązujący
252011-02-1510/110/11/IVPodanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Obowiązujący
262016-02-1610/110/16/VZmiana uchwały nr 1/3/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5.01.2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji kwalifikacyjnej ds. weryfikacji wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedzin adekwatnych do oceny projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożonych w ramach pierwszego naboru kandydatów na ekspertów.Obowiązujący
272019-02-2610/110/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.09.01.02-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym ElblągaObowiązujący
282011-02-1510/111/11/IVPrzyjęcie procedur dotyczących wdrażania Osi 4 Programu Operacyjnego „zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”Obowiązujący
292016-02-1610/111/16/VZaakceptowanie Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
302019-02-2610/111/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznychZmieniony
Strona 3 z 1314