Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212019-05-28VII/125/19Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018Obowiązujący
222019-05-28VII/124/19Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
232019-05-2725/364/19/VIUchwała w sprawie uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1848 N Kałtki – Olszewo – droga nr 1714 N i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnychObowiązujący
242019-05-2725/363/19/VIUchwała w sprawie uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2588 N - ulicy Szkolnej w Bisztynku i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnychObowiązujący
252019-05-2725/359/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów (KOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 (RPO WiM 2014−2020) do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn dla konkursu zamkniętego Nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/19 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy KOP w ramach ww. konkursu wraz z załącznikamiObowiązujący
262019-05-2725/358/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów (KOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 (RPO WiM 2014−2020) do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn dla konkursu zamkniętego nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/19 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy KOP w ramach ww. konkursu wraz z załącznikamiObowiązujący
272019-05-2124/352/19/VIUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2018 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta dla Sejmiku i Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z badania rocznego sprawozdania finansowegoObowiązujący
282019-05-2124/347/19/VIUchwała w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wittbrodtowi – Dyrektorowi Mazurskiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jednoosobowo czynności zmierzających do nabycia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie prawa własności nieruchomości obejmujących działki o numerach ewidencyjnych: 10/1, 10/2, 10/3 oraz 10/4 w obrębie Łuknajno, gm. MikołajkiObowiązujący
292019-05-2124/346/19/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Rykowskiego – pracownika Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do dokonywania czynności w ramach oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 50 ust. 1 i ust. 1b ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckieObowiązujący
302019-05-2124/345/19/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Marcinowi Galibarczykowi – p.o. Dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do jednoosobowego działaniaObowiązujący
Strona 3 z 1208