Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212018-02-2711/191/18/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejskiZmieniony
222018-02-2711/192/18/VUchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań Zielona Droga” w ramach Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Zmieniony
232011-04-19VI/111/11Nadanie Statutu Muzeum Mikołaja Kopernika we FromborkuZmieniony
242016-12-28XXIII/524/16Uchwała w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022Zmieniony
252015-07-0735/374/15/VZmiana uchwały Nr 63/838/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie Zmieniony
262012-11-1257/754/12/IVPowołania Zespołu do spraw monitoringu i ewaluacji Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016.Zmieniony
272015-05-27VII/172/15Udzielenie pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2015 roku oraz zatwierdzenia wzoru umowy o dofinansowanieZmieniony
282018-12-28III/49/18Uchwała w sprawie powołania rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącymZmieniony
292017-12-2976/1257/17/VUchwała w sprawie powierzenia Panu Henrykowi Szkopowi obowiązków Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.Zmieniony
302008-09-2350/502/08/IIIWybór z listy rezerwowej projektów o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego z konkursu 06/05.Zmieniony
Strona 3 z 1293