Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212019-09-2345/643/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
222019-09-1744/636/19/VIUchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbycia w I przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Biskupiec przy ul. Przemysłowej 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 120/6 obręb 1 m. Biskupiec, o pow. 0,0775 ha, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OL1B/00022153/7Obowiązujący
232019-09-1744/633/19/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jakubowi Masiarzowi, zatrudnionemu na stanowisku Starszego specjalisty ds. ochrony przyrody w Mazurskim Parku Krajobrazowym, do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu nr RPWM.05.03.00-28-0007/18 pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznejObowiązujący
242019-09-1744/630/19/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 39/553/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku, w sprawie wskazania przedstawicieli Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu komisji konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w OlsztynieObowiązujący
252019-09-1744/628/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe, wraz z załącznikami dla konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-003/19 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów dla ww. konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 wraz z załącznikami.Obowiązujący
262019-09-1744/627/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk dla konkursu zamkniętego Nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/19 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów dla ww. konkursu wraz z załącznikami.Obowiązujący
272019-09-1744/621/19/VIUchwała w sprawie: odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizowanej strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego pt. „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”.Obowiązujący
282019-09-1744/620/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Tabeli rekomendacji sformułowanych w wyniku realizacji badania ewaluacyjnego pt.: „Ewaluacja ex-ante projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030”Obowiązujący
292019-09-1043/618/19/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
302019-09-1043/614/19/VIUchwała w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Wojewódzkiej Rady Sportu w Olsztynie oraz ustalenia regulaminu jej działania.Obowiązujący
Strona 3 z 1235