Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212019-07-3035/509/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
222019-07-2434/505/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania obiektowi fizjograficznemu o współrzędnych geograficznych N:53º 36ʹ08.83″ E:20º21ʹ01.12″, N53º35ʹ27.18″ E: 20º 22ʹ32.86 - struga łącząca staw z Jeziorem Pluszne zlokalizowana w Gminie Stawiguda, Powiat Olsztyński, nazwy „Struga Gromelska”Obowiązujący
232019-07-2434/502/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia II rundy konkursu otwartego Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/19, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny.Obowiązujący
242019-07-2434/501/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego Nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/19, w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane ocenyObowiązujący
252019-07-2434/500/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy, Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, wraz z załącznikami.Obowiązujący
262019-07-2434/499/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Schemat B tryb konkursowObowiązujący
272019-07-2434/498/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-003/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowaObowiązujący
282019-07-2434/497/19/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 11/192/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań Zielona Droga” w ramach Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.).Obowiązujący
292019-07-2434/496/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
302019-07-2434/495/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Cyfrowy region Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
Strona 3 z 1224