Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212020-06-0825/326/20/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Mróz - pracownikowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do przeprowadzania kontroli projektów Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne bis, a także do przeprowadzania kontroli projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-MazurskieObowiązujący
222020-06-0825/325/20/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Tomaszowi Gładychowi - pracownikowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do przeprowadzania kontroli projektów Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne bis, a także do przeprowadzania kontroli projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-MazurskieObowiązujący
232020-06-0825/324/20/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Grzegorzowi Drużyńskiemu - pracownikowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do przeprowadzania kontroli projektów Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne bis, a także do przeprowadzania kontroli projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-MazurskieObowiązujący
242020-06-0825/323/20/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Baran - pracownikowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do przeprowadzania kontroli projektów Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne bis, a także do przeprowadzania kontroli projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-MazurskieObowiązujący
252020-06-0825/321/20/VIUchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2020 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.Obowiązujący
262020-06-0825/316/20/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
272020-06-0223/314/20/VIUchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego dot.: „Wsparcia przygotowania i wydania publikacji spełniających wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne przyczyniających się do rozwoju i promocji kultury województwa warmińsko-mazurskiego” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Obowiązujący
282020-06-0223/308/20/VIUchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Wiesławie Przybysz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Pani Dorocie Solnickiej – Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Pani Katarzynie Koplińskiej – Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, w zakresie działań i poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, do wyrażania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, zgody na dokonywanie do 31 grudnia 2020 r. na wniosek beneficjenta zmian w realizowanym projekcie skutkujących niespełnieniem kryteriów wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 wszelkich pism oraz dokumentów związanych z dokonywaniem tych zmianObowiązujący
292020-06-0223/305/20/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn funkcji Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Związek ZIT Olsztyna)Obowiązujący
302020-05-26XVI/296/20Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok.Obowiązujący
Strona 3 z 1293