Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla organizacji pozarządowych

Termin załatwienia

3 miesiące

Osoba kontaktowa

Sylwia Cieśluk, Anna Gierejczyk

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Departament Zdrowia
ul. Mariańska 3, pok. 220
10-052 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(089) 521 69 18, (089) 521 69 44

Sposób załatwienia

  • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  • Przyjmowanie ofert
  • Ocena ofert przez komisje konkursową
  • Przyznanie dotacji przez Samorząd Województwa
  • Ogłoszenie rozstrzygnięcia na stronie internetowej

Wymagane Dokumenty

Oferta  wraz z załącznikami:

  • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
  • statut
  • sprawozdanie merytoryczne za rok poprzedni
  • sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat)
  • dodatkowe dokumenty wymagane w ogłoszeniu

Czas realizacji

3 miesiące

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.