Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
2012011-02-2211/115/11/IVZmiana uchwały nr 35/642/10/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie utworzenia Warmińsko – Mazurskiej Rady ds. Społeczeństwa InformacyjnegoObowiązujący
2022020-03-1011/115/20/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
2032015-01-071/11/15/VUdzielenie upoważnienia Pani Julicie Kozłowskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, we wszystkich sprawach związanych z rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków związanych z procesem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w tym do podpisywania odpowiedzi na skargi i wnioski.Unieważniony
2042011-02-2211/116/11/IVRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011Obowiązujący
2052020-03-1011/116/20/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
2062011-02-2211/117/11/IVRozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadan Samorzadu Województwa Warminsko - Mazurskiego przez organizacje pozarzadowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2011Obowiązujący
2072020-03-1011/117/20/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
2082011-02-2211/118/11/IVZmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko – MazurskiegoObowiązujący
2092020-03-1011/118/20/VIUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w 2019 r. oraz planu działań ww. jednostki na rok 2020Obowiązujący
2102011-02-2211/119/11/IVPrzyjecie zmian procedur w zakresie wykonywania zadan Instytucji Zarządzającej, delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Obowiązujący
Strona 21 z 1303