Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112019-06-0426/372/19/VIUchwała w sprawie wyróżnienia Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
122019-06-0426/371/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2019 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychObowiązujący
132019-06-0426/370/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 2/27/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursoweObowiązujący
142019-06-0426/367/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę nr 2/26/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.Obowiązujący
152019-05-28VII/135/19Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i FinansówObowiązujący
162019-05-28VII/134/19Uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Olsztyn – EłkObowiązujący
172019-05-28VII/133/19Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
182019-05-28VII/132/19Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
192019-05-28VII/131/19Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039Obowiązujący
202019-05-28VII/130/19Uchwała w sprawie powołania rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącymObowiązujący
Strona 2 z 1209